ข้อตกลงและเงื่อนไข


การรับคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

 1. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด แตกต่างจากคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงิน ทางร้านยินดีคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับทางร้าน หรือ ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 2. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังทางร้าน เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังทางร้าน โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางร้าน และลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางร้านได้ตกลงกับลูกต
 3. สินค้าที่มีการส่งคืนกลับ ในกรณีทางร้าน จัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ หรือเนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด จะต้องมีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ตามที่ได้ทำการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพที่พร้อมจำหน่าย  คู่มือสินค้า ใบรับประกันสินค้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ในสภาพปกติไม่มีการชำรุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง ส่งกลับมาด้วยทุกครั้ง
 4. สินค้าประเภทปุ๋ย ยา และสารปรับสภาพน้ำทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 5. ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า โดยการส่งทางไปรษณีย์ ทางร้านจะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า


ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ที่หน้า แจ้งคืนสินค้า


เงื่อนไขการรับประกัน

    AquaPro shop พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้


 1. ระยะเวลารับประกันสินค้า ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี ตามประเภทสินค้า
 2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
 3. ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย
 • รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
 • การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้า
 • ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการให้การรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามความต้องการ และตรงกับประเภทของการใช้งานสินค้า


ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีด อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น ท่อ, ตัวเครื่อง, ปุ่มกดต่างๆ หรือชิ้นส่วนใดๆ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบน้ำบนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คราบกาว คราบออกไซด์ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
 6. ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า