Talks > ร้านกาแฟ

ต้องพิมพ์อะไรถึงจะขึ้นเว็ปใหม่

(1/1)

tui000:
ตอนนี้เข้าเว็ปผ่านเว็ปเก่าอยู่ครับ

Longhairguy:
ยังต้องเข้าทางลิงค์จนกว่าที่จะเสร็จเรียบร้อยและล้อคของเก่าแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version