Aqua.c1ub.net D.I.Y. + Homemade
Pages: 1234567
ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: may Date: 08/09/06, [09:25:38]
ú¡Ç¹à¾×è͹æªèÇÂá¨é§¡Ñ¹äÇé´éǹФÃѺ ÇèÒã¹ÂèÒ¹æ·Õèà¾×è͹æÍÂÙè¡Ñ¹ ÁÕÃéÒ¹ÃѺàµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹µÃ§ä˹ºéÒ§ ¨Ðä´éÃǺÃÇÁÃÒª×èÍÃéÒ¹,·ÕèÍÂÙè, àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ì àÍÒÁÒ·Óá¼¹·Õè¡Ñ¹ÍèФÑú ´ÕÁÑê¤ÃѺ¾Õè ¹éͧ :freeze01:
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: nungjc Date: 08/09/06, [10:06:22]
          ¼ÁÍÂÙèá¶ÇÁÕ¹ºØÃÕ¤ÃѺ á¶Ç¹ÕéÃéÒ¹ÃѺàµÔÁ¹Ñé¹ à·èÒ·ÕèÅͧÊÓÃǨÂèÒ¹¹ÕéäÁèÁÕÍèоÕè ÁÕÍÂÙèÃéҹ˹Öè§à»ç¹ÃéÒ¹ÃѺÍÑ´¡êÒ«ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¨Óª×èÍÃéÒ¹äÁèä´éÍÂÙ躹¶¹¹Ë·ÑÂÃÒÉ®Ãìã¡Åéæ ¡Ñº¤ÒÃì¿ÙÁÕ¹ºØÃÕ áµè·Õè¹Ñè¹ÃѺàµÔÁ੾ÒжѧãË­è¤ÃѺ áµèËÒ¡ã¤ÃäÁèã¨Ãé͹àÍÒ件ѧàÅç¡ä»½Ò¡äÇé¡çä´é¤ÃѺ ÍÒ·ÔµÂì¹Ö§¡çä´éáÅéǤÃѺ ËÃ×Í㹨µØ¨Ñ¡ÃÁÕ¹ ÃéÒ¹ Fish fo¾ fun ¢Í§àÎÕ·çªÑ ·Õè·ÓµÙé»ÅÒ·ÕÇÕ á¡¡çÃѺ½Ò¡àµÔÁ¹Ð¤ÃѺ ÍѵÃÒ¤èÒÍÑ´¡êÒ«¡ÔâÅÅÐ 50 ºÒ· áµè¶éÒã¤ÃÁնѧ 4 ¡ÔâÅ¡çàÍÒä»à»ÅÕ蹶ѧãËÁèä´éàÅ àËç¹à¤éÒÇèÒá¶Ç¡ÔâÅá»´ÁÕÃéÒ¹ÍÂÙè ¼ÁäÁèá¹èã¨àËÁ×͹¡Ñ¹äÇé¼èÒ¹ä»áÅéǨÐÊÓÃǨãËé¤ÃѺ 
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: M a TT i e W Date: 08/09/06, [11:25:47]
---ÊÓËÃѺ¤¹·ÕèÍÂÙèÂèÒ¹"ÅÒ´¾ÃéÒÇ"¶éÒ¢Õéà¡ÕÂ¨ä» à¨à¨(·Ñé§æ·Õèã¡Åé¹Ô´à´ÕÂÇ :smile05:)
¡ç¹ÕèàŤÃѺ "ÃÒªÒ ÍÕΡ«Ôਹ" ÍÂÙè㹫ÍÂ"⪤ªÑÂ4" ¡ÅÒ§«Íµç¢éÒÁ¡Ñº»ÑêÁ ».µ.·.·Õè»Ô´ä»áÅéÇ
â·Ã 082-530-4823.

ʹ¹ÃÒ¤ÒÍÂÙè·Õè¶Ñ§àÅç¡ 100.- ¶Ñ§ãË­èÁêÒÂÃØ.
--ÁÒ ¨Ñ¹·Ãìä´é¾Ø¸
--ÁÒ ¾Ø¸ä´éÈØ¡Ãì
--ÁÒ ÈØ¡Ãìä´é¨Ñ¹·Ãì à´éÍÍÍ... :smile06:
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: sit Date: 08/09/06, [12:25:14]
¼ÁºéÒ¹ÍÂÙèÊØ¢ØÁÇÔ·  ä»àµÔÁ·Õè«ÍÂÍØ´ÁÊØ¢(ÊØ¢ØÁÇÔ· 103)  ÃéÒ¹ÍÂÙè»ÃÐÁÒ³«Í 50 ¡ÇèÒæ  ½Ñ觫ͤÙè   ÍÂÙèã¡Åéæ«Í·Õèà»ç¹·Ò§ÅÑ´·ÐÅØä»ÍÍ¡à«ç¹·ÃÑźҧ¹Ò(ÃéÒ¹äÁèµéͧà¢éÒ«Í  ÍÂÙ躹«ÍÂÊØ¢ØÁÇÔ· 103)   Ë¹éÒÃéÒ¹Áնѧ O2 µÑé§äÇéàÂÍÐÁÒ¡æ   ÃÒ¤ÒàµÔÁ 150 ºÒ·ÊÓËÃѺ¶Ñ§ 3 kg. ÃÍÃѺä´éàÅ   ·ÕèÃéÒ¹ÁÕ¢Ò¶ѧ¡Ñºàä¡ÙàÃàµÍÃì´éÇ   ÃÒ¤Òᾧ¡ÇèÒ¤Åͧ¶Á¹Ô´Ë¹èÍÂáµè¶Ù¡¡ÇèÒ JJ   ¶Ñ§·Õè¢Ò¨Ðà»ç¹ O2 ¹Ð¤ÃѺ   ¶éÒ«×éͶѧ·ÕèÃéÒ¹¨Ðà»ÅÕè¹ËÑÇà»ç¹¢Í§ CO2 ãËé   à»Ô´¨Ñ¹·Ãì¶Ö§àÊÒÃìá¹èæ 10 âÁ§¶Ö§ 6 âÁ§àÂç¹  ÇѹÍÒ·ÔµÂì¼ÁäÁèá¹èã¨ÇèÒà»Ô´ËÃ×Íà»ÅèÒ   ÊèǹàºÍÃìâ·Ã¡Ñºª×èÍÃéÒ¹¶éÒËÒ¹ÒÁºÑµÃà¨Í¨ÐÁÒ update ãËéÍÕ¡·Õ

ª×èÍÃéÒ¹ âŵÑÊÍêÍ¡«ÔàÂè¹  â·ÃÈí¾·ì 027488124-5(ÊÒ¢ÒÊØ¢ØÁÇÔ·)
ÊÒ¢ÒÃѧÊÔµ 029092080-3 (ÊÒ¢Ò¹ÕéäÁèÃÙéÍÂÙèµÃ§ä˹¹Ð¤ÃѺáµèàËç¹àºÍÃìâ·Ãã¹¹ÒÁºÑµÃ)
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: wat Date: 08/09/06, [12:59:18]
      ¢Í§»ëÁ  ¡çÁդѺ ºéÒ¹»ëÁÍÂÙèá¶ÇºÒ§ºÑǺÑǷͧ  co2  3 ¡¡. ¤Ô´ 100 º.  µÒÁá¼¹·Õè¤Ñº àºÍÃìâ·Ã 081-3167644 ÍÂÙèµÔ´¡Ñº¤ÒÃì¿ÙÃì½Ñ觢ÒÍÍ¡ «éÒÂÁ×Íà¾Õ§ 5-10 àÁµÃ  Evil01


Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: Pokky Date: 09/09/06, [17:28:49]
µÃ§¶¹¹ ྪúØÃյѴãËÁè 䧤ÃѺ ¤Ø³ àÁÂì ÍÂÙèµÃ§àÂ×éͧ¡Ñº·Ò§à¢éÒ  R C A 
·Ò§à¢éÒà»ç¹àËÁ×͹ºéÒ¹ËÅѧãË­èæÁÕºè͹éÓ¢éҧ˹éÒà¢Õ¹ÇèÒÃѺÍÑ´¡êÒ«
ÁÒàµÔÁáÅéÇÃÍÃѺä´éàÅ áµèÃÙéÊÖ¡ÇèҨлԴ¡è͹ºèÒÂÊÕèâÁ§¹ÐäÁèá¹èã¨
á¶ÁÂѧ¶Ù¡¡ÇèÒ·ÕèÍ×è¹ÍÕ¡µèÒ§ËÒ¡ àÍÒäÇé¤ÃÒÇ˹éÒ¼Áä»àµÔÁÁҨжèÒÂÃÙ»ÁÒãËé´ÙÅСѹ¤ÃѺ
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: HERE9 Date: 09/09/06, [19:54:16]
ÁÕ 2ÃéÒ¹¤ÃѺ
1. 93/14 ËÁÙè·Õè 1 ¶¹¹¹ÇÁÔ¹·Ãì á¢Ç§¤Åͧ¡ØèÁ ࢵºÖ§¡ØèÁ ÍÂÙèµÔ´ºÖ§¹éÓãË­èá¶Çá¿Åµ¡ÒÃà¤ËÐ ÁնѧáÅÐÍØ»¡Ã³ì¢Ò´éÇ à»Ô´¨Ñ¹·Ãì-àÊÒÃì àÇÅÒ 8.00-18.00¹.
2.¶éÒµÑ駵鹨ҡ 4 á¡ÊØ·¸ÔÊÒÃ(·ÕèµÑ´¡ÑºàÊé¹ÃѪ´Ò ·ÕèÁÕÍØâÁ§ÅÍ´á¡) ÇÔè§à¢éÒä»·Ò§ rca 2(Í´Õµ) ¨Ðà¨Í 3 á¡áá·ÕèàÅÕéÂÇ«éÒÂä»ËéÇ¢ÇÒ§ àÅÕéÂÇ«éÒÂáÅéÇÁͧ«éÒÂäÇé ÃéÒ¹¨ÐÍÂÙèã¡Åé 3 á¡ ¨Ø´Êѧࡵ ¨ÐÁÕÃéÒ¹¢Ò»ÅÒ 2ÃéÒ¹ÍÂÙèã¡Åéæ¡Ñ¹ ÃéÒ¹ÃѺàµÔÁ¨ÐÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 2ÃéÒ¹¹Õé (¨Óª×èÍÃéÒ¹äÁèä´é) ¢Ò¶ѧáÅÐÍØ»¡Ã³ì´éÇ ÍéÍÃéÒ¹¢Ò»ÅÒµÔ´¡Ñ¹ ÁÕÍÂÙèÃéÒ¹¹Ö§¢ÒÂäÃá´§(äè״´éÇÂ) ¶éÒÁÒáµèÇѹ˹èÍ ¨Ðä´éäÃᴧʴ  :freeze05:àÂÍСÇèÒ«×éÍ·Õè... ÍÕ¡
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: Revenge Date: 09/09/06, [22:54:33]
´Í¹àÁ×ͧ-ÃѧÊÔµ-àÁ×ͧàÍ¡

ã¡Åéæ¡ÑºáÁ¤â¤Ãá¶ÇæàÁ×ͧàÍ¡¤ÃѺ¡è͹¢Öé¹ Êоҹ仿ÔÇÊì

ª×èÍ ÍÒÃì.äÍ.·Õ. à·Ã´´Ôé§

Âѧ䧡çÅͧâ·Ã仡è͹¹Ð
531-0461,531-0575,532-2808 :Cry02:
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: M a TT i e W Date: 10/09/06, [00:05:12]
--ÁÒá¶ÁãËéÍÕ¡ÃéÒ¹¤Ñº  "ÂèÒ¹ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ-ῪÑè¹äÍÃìᏴì"
      ÃéÒ¹ª×èÍ ÇÔ¹ ÍêÍ¡«Ôਹ 02-517-3790 ¶Ñ§àÅç¡ 150.-  ÍÂÙèàÅÂῪÑè¹ä» 3-400 àÁµÃ½Ñè§à´ÕÂǡѹ àÅÂÂÙà·ÃÔ¹Âì仡è͹ ÁնѧÇÒ§ÍÂÙèàÂÍÐæ¤ÃѺ
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: awas Date: 24/09/06, [00:36:41]
ÃéÒ¹ÍǪÑÂÍêÍ¡«Ôà¹µì »Ò¡·Ò§à¢éҫͺҧ¡ÃÇ µÃ§Êоҹ¾ÃÐÃÒÁ 7 ¤ÃѺ 

àºÍÃìâ·ÃäÁèÁÕ ¤ÃѺ «×éÍÁÒ»Õ¤ÃÖè§ ÂѧäÁèËÁ´àÅÂ
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: M a TT i e W Date: 04/10/06, [14:21:55]
-ÊÓËÃѺ¤¹ÍÂÙè ÂèÒ¹ÊоҹãËÁè,¾ËÅâ¸Թ ÁÕÃéÒ¹ª×èÍ "ÀÑ·Ã ÍÍ¡«Ôਹ"  àºÍÃìâ·Ã "02-552-1487" ÍÂÙè㹫Í ¨Ó«ÍÂäÁèä´é  áµèÍÂÙè½Ñ觵ç¢éÒÁ¡Ñº Big C ¾Í´Õ¤ÃѺ

-ÃéÒ¹¹ÕéÁնѧãËé"ÁÑ´¨Ó"´éÇÂÊÓËÃѺ¶Ñ§àÅç¡ 3âÅ ÁÑ´¨Ó2000.- ¶Ñ§ãË­è15âÅ ÁÑ´¨Ó 3800.- Êèǹã¤ÃÍÂÒ¡«×éÍ¢Ò´¡çä´é ÃÒ¤Òà´ÕÂǡѹ¤ÃѺ ·Ò§ÃéÒ¹ÁÕàä Co2 ¢Ò´éÇÂà¤éҺ͡ÁÒ 1300 àÅÂäÁèä´é¶ÒÁÂÕèËéÍ á¾§ÍèÐ :shock01:
 
-¤èÒÍÑ´¡êÒ«¤Ô´µÒÁ¡ÔâŤÃѺ ¡ÔâÅÅÐ 17.ºÒ· áµè¡êÒ« Co2 µéͧÃÍ 3-4 Çѹ
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: M a TT i e W Date: 06/10/06, [11:18:26]
¢Í͹حҵà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ----

-¡ÔÁ«ÑÇ ÍêÍ¡«Ôਹ            àÍ¡ªÑ                   02-899-6530
-à¨ÃÔ­ä¾ÈÒžҹԪ             »Ùèà¨éÒÊÁÔ§¾ÃÒ       02-394-3733-4
-á¨é§µ§ ÍêÍ¡«Ôਹ                Çèѡà                  02-223-1077
-©ÑµÃ¡Ã ÍêÍ¡«Ôਹ               ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 1           02-734-6626
-«Õ ÍÒ ÍÒ                             ¾Ñ²¹Ò¡Òà            02-318-6773-4
-·ÇÕÅÒÀ ÍêÍ¡«Ôਹ               ºÒ§ºÍ¹3              02-895-2001-2
-·Ô¾Âì⪤ªÑ ÍêÍ¡«Ôਹ        ÊÕ˺ØÃҹءԨ            02-517-5243
-ä·ÂÊÇÑÊ´Ôì¼ÅÔµÀѳ±ì           ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì           02-385-7320
-ä·éÅé§ ÍêÍ¡«Ôਹ                  ÁËҨѡà                02-222-5503
-¸¹ºØÃÕà·Ã´´Ô駠                   ྪúØÃÕ                 02-215-7537
-¸¹ºØÃÕÇѲ¹Ò                      ÊØ¢ØÁÇÔ· 103           02-746-5085
-¸¹ºØÃÕ ÍêÍ¡«Ôਹ                 à¾ªÃà¡ÉÁ               02-457-9391-3
-¹¹·ºØÃÕ ÍêÍ¡«Ôਹ              µÔÇÒ¹¹·ì                 02-589-0994
-¹ÓÊÔ¹¾Ñ²¹Ò                     ¾ÃÐÃÒÁ 4               02-253-4358
-¹èÓàÍÕê ÍêÍ¡«Ôਹ                 à¨ÃÔ­¡Ãا                02-222-9860
-¹èÓàΧ ÍêÍ¡«Ôਹ                 à¨ÃÔ­¡Ãا                02-236-4614
-ºÒ§ºÍ¹ ÍêÍ¡«Ôਹ             àÍ¡ªÑ                     02-415-1943
-¾§Êìä¾ÈÒÅ  ¾Ò³ÔªÂì         ¾ÃÐÃÒÁ 2              02-468-1321
-¾ÃªÑ ÍêÍ¡«Ôਹ                à¨ÃÔ­¡Ãا                02-236-4619
-ÊØÁԵþҹԪÂì                   ÊÁà´ç¨à¨éÒ¾ÃÐÂÒ      02-437-0318
-ÃØè§áʧ ÍêÍ¡«Ôਹ              àÍ¡ªÑ                      02-898-7038-9
-¡ÔµµÔ ÍêÍ¡«Ôਹ                  ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì                 02-427-7229
-àÅÕè§Χä¶è ÍêÍ¡«Ôਹ          ¾ÃÐÃÒÁ 6               02-214-1722
-âŵÑÊ ÍêÍ¡«Ôਹ                ÊØ¢ØÁÇÔ· 103            02-748-8124-8
-ÇѲ¹¡ØÅ ÍêÍ¡«Ôਹ             ÊÒÂÅÇ´                   02-701-6044
-ÇÔÉ³Ø ÍêÍ¡«Ôਹ                 ÇÔÀÒÇ´Õ ÃѧÊÔµ           02-531-0461
-¨ÓÃÑÊ ÍêÍ¡«Ôਹ                ÇÔÀÒÇ´Õ ÃѧÊÔµ            02-537-8905
-ÈÃÕà¨ÃԭǧÈì ÍêÍ¡«Ôਹ      ¡Ãا෾-¹¹·ì          02-525-1270
-Ê.ÊÁºÙóì ÍêÍ¡«Ôਹ         à¨ÃÔ­¹¤Ã                 02-437-5176
- ÊÁºÙóì ÍêÍ¡«Ôਹ           ¾ËÅâ¸Թ                02-516-1834
-ÊÒÁ⤡ ÍêÍ¡«Ôਹ            »·ØÁ-ÊÒÁ⤡          02-977-2997
-ËÁ§àΧËÅÕ ÍêÍ¡«Ôਹ       àÈÃÉ°¡Ô¨                  02-420-0826
-ËÅÑ¡ÊÕè ÍêÍ¡«Ôਹ              á¨é§ÇѲ¹Ð                 02-521-0309
-ËéÇ¢ÇÒ§ ÍêÍ¡«Ôਹ        ËéÇ¢ÇÒ§                  02-275-9712
-ÍÀԪѠÍêÍ¡«Ôਹ              à¨ÃÔ­¡Ãا                  02-291-0828
-Á§¤Å ÍêÍ¡«Ôਹ              µÔÇÒ¹¹·ì                   02-584-4434
-ÍÔ·¸Ô¾Å ÍêÍ¡«Ôਹ           ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 1               02-377-8525
-àÍ àÍ ÍêÍ¡«Ôਹ               ÍÓ¹ÇÂʧ¤ÃÒÁ           02-243-2935
-àÍçÁ «Õ ÍêÍ¡«Ôਹ             à·Í´ä·                      02-472-7616
-àÍÊ «Õ «Õ  ÍêÍ¡«Ôਹ        ¾ÃÐÃÒÁ 2                   02-894-0177-8
-áÍÅ àͪ ·Õ ÍêÍ¡«Ôਹ     ºÃ÷Ѵ·Í§                 02-216-2720-2


àË繡ÃзÙéäÁè¤èÍ¢ÂѺàÅ à¾×è͹æã¡Åé·Õèä˹Åͧâ·Ãä»Êͺ¶ÒÁàÊé¹·Ò§áÅÐÃÒ¤ÒÍÕ¡·Õ¡çáÅéǡѹ¤ÃѺ     :smile10:

-Êèǹ·ÕèÁÒ¡ç ÊÁش˹éÒàËÅ×ͧ»Õ 48 àÅèÁ 2 ˹éÒ 1278-1279  ¤ÃѺ.. :smile06:
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: M a TT i e W Date: 09/10/06, [12:18:16]
à¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ÊÓËÃѺà¾×è͹æµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇä·Â¤ÃѺ  :dontworrie01:

µÒÁLinkä»áÅéÇ àÅ×Í¡¨Ñ§ËÇÑ´¢Í§·èÒ¹ä´éàÅÂ


http://www.yellowpages.co.th/newyp/th/list.php?scat=289200
Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: boy_mba3 Date: 26/12/06, [15:20:11]
àªÕ§ÃÒÂÁÕÃéÒ¹à´ÕÂǤÃѺ.....ª.¾Ò¹ÔÂì âÍ·Ù....ÃҤҶѧàÅç¡ 3 ¡¡.250ºÒ·  (  à¾ÃÒÐàªÕ§ÃÒÂÁѹä¡ÅÁÑé§..... :daze01:...)

Re: ú¡Ç¹¢ÍÃÒª×èÍ "ÃéÒ¹àµÔÁ¤ÒÃìºÍ¹" ´éǤÃѺ By: waroon Date: 20/02/07, [16:29:32]
¡çÁÕ·Õè Seri center 3rd floor aquatina zone  ¹Ð¤ÃѺ àºÍÃìâ·Ã¡ç 086-320-2019 ¤Ø³ à¡ÕêÂÇ ¹Ð¤ÃѺ  :smart03: