Aqua.c1ub.net ¤ØÂàÃ×èͧ»ÅÒæ
Pages: 12
º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Becoolice Date: 05/02/09, [00:43:50]
¾Í´Õä»à¨ÍÁҹФÃѺàÅÂàÍÒÁÒáºè§à¾×èÍ¹æ ¾Õèæ ¹éͧæ

                    ÍÒËÒÃà»ç¹»Ñ¨¨ÑÂËÅÑ¡¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ    ¤¹áÅÐÊѵÇì·Ø¡ª¹Ô´ÁÕ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃÍÒËÒÃà¾×èÍ¡ÒúÃÔâÀ¤ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ   â´ÂÍÒËÒ÷ÕèÁդسÀÒ¾´ÕáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª¹Ô´¢Í§ÊѵÇì   ¨ÐªèÇÂãËéÊѵÇì¹Ñé¹ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔä´é´Õ   »Ñ¨¨ØºÑ¹ÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓ¶×Íä´éÇèÒÁÕ¡ÒþѲ¹ÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭ·Ò§´éÒ¹¸ØáԨà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔ觠  â´Â੾ÒÐÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ ÁÒ¡¡ÇèÒÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓ»ÃÐàÀ·Í×è¹   à¾ÃÒÐÅѡɳСÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁà»ç¹¡ÒÃàÅÕé§ÊѵÇì¹éÓã¹¾×é¹·Õè᤺栠 ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁäÁèàËÁ×͹¸ÃÃÁªÒµÔ   â´Â੾ÒÐã¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃä´éÃѺáʧᴴ¤è͹¢éÒ§¹éÍ   ¡ÒâҴ´Ô¹áÅТҴÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ   ·ÓãËéÍÒËÒèÓà»ç¹µéͧÁÕÊèǹ»ÃСͺµèÒ§æ¤Ãº¶éǹ   µÑé§áµèÊÒÃÍÒËÒà  à¡Å×ÍáÃè   áÅÐäǵÒÁÔ¹   ÍÕ¡·Ñé§ÂѧµéͧÁÕ¢¹Ò´·ÕèàËÁÒÐÊÁ·Õè»ÅҨСԹä´é   äÁè¨ÁµÑǧèÒ   äÁè·ÓãËé¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹éÓà»ÅÕè¹á»Å§àÃçÇ  ÃÇÁ·Ñ駻ÅÒÊÒÁÒöÂèÍÂáÅÐãªé»ÃÐ⪹ì¨Ò¡ÍÒËÒê¹Ô´¹Ñé¹ä´é´Õ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹»ÅÒÊǧÒÁ·Õè¹ÔÂÁàÅÕé§ÂѧÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ  ·Ñé§ã¹àÃ×èͧ¢Í§¹ÔÊÑ¡ÒáԹÍÒËÒà    áÅТ¹Ò´¢Í§»ÅÒ      ¨Ö§·ÓãËéÁÕÃٻẺ¢Í§ÍÒËÒûÅÒ ÊǧÒÁÍÍ¡ÁÒËÅÒª¹Ô´   áÅФè͹¢éÒ§ÁÕÃÒ¤ÒᾧÁÒ¡àÁ×èÍà·Õº¡ÑºÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓª¹Ô´Í×è¹æ

                  ÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓâ´Â·ÑèÇä»áºè§à»ç¹  2  »ÃÐàÀ· ¤×Í
                  1.  ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»
                  2.  ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ
 
                  1 ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»
                     »Ñ¨¨ØºÑ¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»ÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭ¤Çº¤Ùè仡Ѻ¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ   à¾ÃÒÐàÁ×èÍÁÕ¡Òë×éÍ»ÅÒÊǧÒÁàÁ×èÍã´¡ç¨Óà»ç¹µéͧ«×éÍÍÒËÒÃÊÓËÃѺàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ´éÇ   áÅÐà¹×èͧ¨Ò¡ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁÁÕÃÒ¤Ò¤è͹¢éÒ§ÊÙ§   ¨Ö§·ÓãËéÁÕ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¾Ñ²¹ÒÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»ª¹Ô´µèÒ§æÍÍ¡ÁÒËÅÒª¹Ô´   â´ÂÊèǹãË­è¨Ðà¹é¹¤Ø³ÀÒ¾à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃàÃè§Êբͧ»ÅÒ   ¤×Í·ÓãËé»ÅÒÁÕÊÕÊѹʴãÊ   ¡ÒÃÊÃéÒ§ÇØé¹   áÅÐÂѧÁÕ¡ÒÃà¹é¹à¨ÒШ§ãªéàÅÕé§੾ÒСÅØèÁ»ÅÒËÃ×ͪ¹Ô´»ÅÒ   àªè¹  àÅÕ駡ÅØèÁ»ÅÒ Tetra   áÅР Danio   ä´éá¡è¾Ç¡»ÅÒ¹ÕÍ͹   áÅлÅÒ«ÔÇ   ¡ÅØèÁ»ÅÒ Cichlid ä´éá¡è ¾Ç¡»ÅÒËÁÍ   ÂÔè§ÃкØÁÕ¤ÇÒÁà¨ÒШ§áÅÐà¹é¹¤Ø³ÀÒ¾¾ÔàÈɵèÒ§æÁÒ¡à·èÒã´   ¡ç¨ÐÂÔ觷ÓãËéÍÒËÒê¹Ô´¹Ñé¹ÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§¢Öé¹   «Öè§àÁ×è;ԨÒóҶ֧ÃҤҢͧÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ·Õè¨Ó˹èÒ¡ѹ㹻Ѩ¨ØºÑ¹   ¨Ð¾ºÇèÒÁÕÃÒ¤Òᾧ·ÕèÊش㹺ÃôÒÍÒËÒÃÊѵÇì·Õè¨Ó˹èÒ¡ѹÍÂÙè  àªè¹  ÍÒËÒûÅÒ Tetra ÃҤҫͧÅР 180.00  ºÒ·  ÁÕ¹éÓ˹ѡà¾Õ§  100  ¡ÃÑÁ   ¤Ô´à»ç¹ÃÒ¤Ò¡ÔâÅ¡ÃÑÁÅР 1,800.00  ºÒ·   ÍÒËÒûÅҷͧª¹Ô´àÃè§ÊÕáÅÐÇØé¹  ÃҤҫͧÅР 60.00  ºÒ·   ÁÕ¹éÓ˹ѡ  100  ¡ÃÑÁ   ¤Ô´à»ç¹ÃÒ¤Ò¡ÔâÅ¡ÃÑÁÅР 600.00  ºÒ·   ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ·Õè¨Ñ´ÇèÒÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡   ¨ÐÃҤҫͧÅР 10.00 - 12.00  ºÒ·   ÁÕ¹éÓ˹ѡ  100  ¡ÃÑÁàªè¹¡Ñ¹   «Ö§àÁ×èͤԴÃÒ¤ÒµèÍ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¨ÐÁÕÃÒ¤Ò¶Ö§  100.00 - 120.00  ºÒ·   ¡çÂѧ¤§ÁÕÃÒ¤Òᾧ¡ÇèÒÍÒËÒÃÊѵÇìÍ×è¹æàªè¹¡Ñ¹                                                              ÀÒ¾·Õè 1  ÅѡɳÐÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁẺµèÒ§æ

                   ª¹Ô´¢Í§ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»¢Í§»ÅÒÊǧÒÁ·ÕèÁÕ¨Ó˹èÒµÒÁ·éͧµÅÒ´ÁÕÍÂÙè  3  »ÃÐàÀ·

                   1.1 ÍÒËÒÃàÁç´¨Á¹éÓ  ÍÒËÒê¹Ô´¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ»ÅÒÊǧÒÁ·ÕèËÒ¡Ô¹ÍÒËÒõÒÁ¾×鹡鹵Ùéàªè¹»ÅÒËÁÙ   »ÅÒ»ÅéͧÍéÍ   »Ñ¨¨ØºÑ¹äÁè¤è͹ÔÂÁãªéà¾ÃÒлÅÒ¡Ô¹äÁè·Ñ¹   ÍÒËÒèе¡¤éҧŧã¹ÇÑÊ´Ø¡ÃͧÁÒ¡   ÁÑ¡ÁջѭËÒàÃ×èͧ¹éÓà¹èÒàÊÕÂ

                   1.2 ÍÒËÒÃàÁç´Å͹éÓ  ÍÒËÒê¹Ô´¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ»ÅÒ·Ø¡»ÃÐàÀ·   ÁÑ¡ÁդسÊÁºÑµÔÅ͵ÑÇÍÂÙè¼ÔǹéÓä´é»ÃÐÁÒ³  3 - 5 ªÑèÇâÁ§  áÅéÇáµèª¹Ô´ÍÒËÒà  ·ÓãËé»ÅÒ¡Ô¹ÍÒËÒÃä´é´Õ   áÅмÙéàÅÕé§ÊѧࡵØä´éÇèÒãËéÍÒËÒþÍà¾Õ§ËÃ×ÍäÁè   »Ñ¨¨ØºÑ¹¨Ö§ÁÑ¡¼ÅÔµà»ç¹ÍÒËÒÃàÁç´Å͹éÓ

                   1.3 ÍÒËÒü§   ÍÒËÒê¹Ô´¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺãªé͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ   ÁÕÅѡɳÐà»ç¹¼§ÅÐàÍÕ´   ÍÒ¨ãËé¡ÃШÒµÑÇ·Õè¼ÔǹéÓËÃ×ͼÊÁ¹éÓËÁÒ´æ»Ñé¹à»ç¹¡é͹¡çä´é   â´Â¶éÒà»ç¹ÅÙ¡»ÅÒ¡Ô¹¾×ª   àªè¹  ÅÙ¡»ÅÒµÐà¾Õ¹·Í§   ÅÙ¡»Åҷͧ  áÅÐÅÙ¡»ÅÒ¤ÒÃì¾   ¤ÇÃãËé¡ÃШÒµÑÇ·Õè¼ÔǹéÓ   áµè¶éÒà»ç¹ÅÙ¡»ÅÒ¡Ô¹à¹×éÍ  àªè¹  ÅÙ¡»ÅÒá¢Â§   áÅÐÅÙ¡»ÅÒ´Ø¡   ¤ÇûÑ鹡é͹ãËé   ÍÒËÒê¹Ô´¹Õé¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¼Ùé àÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ·Õè¼ÅÔµÅÙ¡»ÅÒÍÍ¡ ¨Ó˹èÒ                                                                                                                                 

                    2 ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ

                    à»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèÁÕªÕÇÔµ   »¡µÔÊÒÁÒöà¡Ô´¢Öé¹àͧµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ   áµè»Ñ¨¨ØºÑ¹ÁÕ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔàËÅèÒ¹Õé   à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃã¹»ÃÔÁÒ³¤è͹¢éÒ§ÁÒ¡áÅÐÊÁèÓàÊÁÍ   ¨Ñ´à»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ìáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭµè͸ØáԨ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ㹻Ѩ¨ØºÑ¹   ¶Ö§áÁéÇèÒÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»¨ÐÁÒÁÕº·ºÒ·ÁÒ¡¢Öé¹áÅÐä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¤è͹¢éÒ§ÁÒ¡   µÒÁ·Õèä´é¡ÅèÒÇä»áÅéÇ¡çµÒÁ·Õ   áµè¡çÂѧÁÕ¼ÙéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁÍÕ¡à»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡   ·ÕèÂѧ¹ÔÂÁãªéÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµËÃ×ÍÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔà»ç¹ÍÒËÒûÅÒ   à¾ÃÒÐàª×èÍÇèÒ»ÅÒ¨ÐÁÕÊØ¢ÀÒ¾´ÕáÅÐÁÕÊÕÊѹʴãÊ¡ÇèÒ¡ÒÃãªéÍÒËÒÃÊÁ·º   áÅйéÓ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÐÊÁ¢Í§ÊÔè§ËÁÑ¡ËÁÁ¹éÍÂŧ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµºÒ§ª¹Ô´ÂѧÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃãªé͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ   ªèÇÂãËéÅÙ¡»ÅÒÁÕÍѵÃÒÃÍ´ÊÙ§áÅÐà¨ÃÔ­àµÔºâµÃÇ´àÃçÇÁÒ¡   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµºÒ§ª¹Ô´ÂѧÊÒÁÒöÊè§Í͡仵ÅÒ´µèÒ§»ÃÐà·Èä´é§èÒ   ·Ñé§à¾×è͹Óä»ãªéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ   áÅÐà¾×èÍãªé¼ÊÁà»ç¹Êèǹ»ÃСͺ¢Í§ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»   ¹ÑºÇèÒÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔÂѧÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¸ØáԨ¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§

                  ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊӤѭä´éá¡è
                  2.1 ä´ÍеÍÁ  áÅР ÂÙ¡ÅÕ¹Ò   à»ç¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡Áͧ´éǵÒà»ÅèÒäÁèàËç¹   ¾ºä´é˹Òá¹è¹µÒÁºèÍàÅÕ駻ÅÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃãËéÍÒËÒÃÍÂèÒ§àµçÁ·Õè   â´Â¨Ð¢Öé¹à»ç¹½éÒÊÕ¹éÓµÒÅá¡Áà¢ÕÂÇ   áµè¶éÒä´éÃѺáʧᴴ¨Ñ´æ¨Ðà»ÅÕè¹à»ç¹ÊÕ¹éÓµÒÅá¡Áá´§   áÅéǶ١ÅÁ¾Ñ´ä»Ë¹Òá¹è¹ÍÂÙèµÒÁÃÔÁºèÍ·Ò§·éÒÂÅÁ   ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺãªé͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Õè¤è͹¢éÒ§ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡æ   àªè¹ÅÙ¡»ÅÒµÐà¾Õ¹·Í§   ÅÙ¡»ÅÒÁéÒÅÒ   ÅÙ¡»ÅÒ¡ÃдÕèá¤ÃР  ÅÙ¡»ÅÒ¡Ñ´   áÅÐÅÙ¡»ÅÒ«Ôǵèҧ栠 «Öè§ã¹ªèǧ·ÕèÅÙ¡»ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ä¢èãËÁèæã¹ÃÐÂР 2 - 3 Çѹáá   ¨ÐÂѧäÁèÊÒÁÒö¡Ô¹ä¢èá´§ËÃ×ÍäùéÓª¹Ô´µèÒ§æä´é   ¤Çõѡ½éÒ¹éÓ«Ö觨ÐÁÕä´ÍеÍÁáÅÐÂÙ¡ÅÕ¹ÒÍÂÙèÁÒ¡ÁÒãËéÅÙ¡»ÅÒ¡Ô¹   â´Âà·¼èÒ¹¡ÃЪ͹¼éÒ¢ÒǺҧà¾×èÍãËéÁÕ¡ÒáÃШÒµÑÇ   áÅлéͧ¡Ñ¹ÈѵÃ٢ͧÅÙ¡»ÅÒ¨Ðŧä»ã¹ºèÍä´é   ãËé¡Ô¹ÍÂÙè»ÃÐÁÒ³  2 - 3  Çѹ  ÅÙ¡»ÅÒ¨ÐàµÔºâµ¢Ö鹨¹ÊÒÁÒö¡Ô¹äê¹Ô´Í×è¹ËÃ×ÍÍÒËÒü§µèÍä»   ¡ç¨Ð·ÓãËéÅÙ¡»ÅÒá¢ç§áçáÅÐÁÕÍѵÃÒ¡ÒÃÃÍ´ÁÒ¡
          2.2 äÃá´§   à»ç¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¢¹Ò´àÅç¡·Õè¾Í¨ÐÊѧࡵØàËç¹´éǵÒà»ÅèÒ   à¾ÃÒÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  1.2  ÁÔÅÅÔàÁµÃ   ¨Ñ´à»ç¹á¾Å§µÍ¹ÊѵÇì   㹸ÃÃÁªÒµÔÁÑ¡¾ºµÒÁáËÅ觹éÓ·ÕèàÃÔèÁà¹èÒàÊÕ   áÅÐÁÕ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂìÁÒ¡   à»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃѺ͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ   áÅÐàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡   àªè¹»ÅÒÁéÒÅÒ   »ÅÒ¹ÕÍ͹   »ÅÒ«ÔÇ¢éÒ§¢ÇÒ¹   »ÅÒÊÍ´   áÅлÅÒËÒ§¹¡ÂÙ§
         
          2.3 ÅÙ¡¹éÓ  à»ç¹µÑÇÍè͹¢Í§Âا«Öè§à»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ   à»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁãªéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁÁÒ¹Ò¹   ¨Ð¾ºä´éÁÒ¡µÒÁáËÅ觹éÓà¹èÒàÊÕ   áÅеÒÁáËÅ觹éӢѧ   »Ñ¨¨ØºÑ¹ÂѧÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ãªéàÅÕ駻ÅÒºÒ§ª¹Ô´   àªè¹  »ÅÒ¡Ñ´   »ÅÒ»ÍÁ»Ò´ÑÇÃì
         
          2.4 ˹͹ᴧ  à»ç¹µÑÇÍè͹¢Í§ÃÔé¹¹éӨ״   ÅѡɳФÅéÒÂÅÙ¡¹éÓáµèµÑÇÁÕÊÕᴧʴ   áÅÐÁÑ¡ÊÃéÒ§»ÅÍ¡ÍÂÙèµÒÁ¾×鹡鹺èÍ   ¾ºä´é·ÑèÇ仵ÒÁáËÅ觷ÕèÁÕ¹éӢѧ   à»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèÁդس¤èÒ   ·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁãªéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ·Ñé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅеèÒ§»ÃÐà·È
         
          2.5 ÍÒÃì·ÕàÁÕ   à»ç¹äùéÓà¤çÁ   »¡µÔ¾ºµÒÁ·ÐàÅÊÒº¹éÓà¤çÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ¤è͹¢éÒ§ÊÙ§   ¨¹äÁèÁÕÊѵÇì¹éÓ»ÃÐàÀ·Í×è¹ÍÒÈÑÂÍÂÙèä´é   µÑÇÍè͹¨ÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  0.3  ÁÔÅÅÔàÁµÃ  ÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭÊÓËÃѺ¡ÒÃãªé͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ   áµèàÁ×èÍà¨ÃÔ­àµÔºâµàµçÁ·Õè¨ÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  1.2  à«ç¹µÔàÁµÃ  àËÁÒÐÊÓËÃѺãªéà»ç¹ÍÒËÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁä´é´Õ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ã¹ªèǧĴÙáÅ駫Ö觹éÓ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÊÙ§ÁÒ¡   ÍÒÃì·ÕàÁÕ¨лÅèÍÂä¢è·ÕèÁÕµÑÇÍè͹ÍÂÙèÀÒÂã¹   â´Âä¢è¨ÐÅÍÂà»ç¹á¾ÍÂÙèµÒÁ¼ÔǹéÓ  ÊÒÁÒöÃǺÃÇÁä¢è´Ñ§¡ÅèÒÇÁÒͺáËé§à¡çºäÇé   àÁ×è͵éͧ¡ÒÃãªé¡ç¹ÓÁÒ¿Ñ¡µÑÇã¹¹éÓ·ÐàÅ»¡µÔËÃ×͹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ 30 ppt  ãªéàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³  24  ªÑèÇâÁ§µÑÇÍè͹¨Ð¿Ñ¡µÑÇÍÍ¡ÁÒ   ¨Ö§à»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊÒÁÒöà¾ÒÐãËéä´éã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡µÒÁ·Õèµéͧ¡Òà  áÅÐã¹àÇÅÒ·Õèµéͧ¡ÒÃä´é´Õ·ÕèÊØ´   ·ÓãËéà»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭµè͸ØáԨ¡ÒûÃÐÁ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´
                »Ñ¨¨ØºÑ¹ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇԨѠ  ¨¹ÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊӤѭä´éËÅÒª¹Ô´   ¨Ñ´ä´éÇèÒÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡Ñº¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁáÅÐà»ç¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾·Ò§¡ÒûÃÐÁ§´éÇÂ

                   3 à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§áÅСÒÃãªéäÃá´§      
                äÃá´§à»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ìÍÂèÒ§ÂÔè§ã¹¡ÒÃ͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒÇÑÂÍè͹   áÅÐ㹸ØáԨ¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ   à¾ÃÒÐÁդس¤èÒ·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§·ÓãËéÅÙ¡»ÅÒà¨ÃÔ­àµÔºâµÃÇ´àÃçÇÁÒ¡   áÅÐÁÕÍѵÃÒ¡ÒÃÃÍ´ÊÙ§   ÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭÊÓËÃѺ¼Ùéà¾ÒÐàÅÕ駻ÅÒ¡Ñ´   »ÅÒ»ÍÁ»Ò´ÑÇÃì   »ÅÒà·Ç´Ò   áÅлÅÒÍÍÊ¡ÒÃì  ÍÂèÒ§ÁÒ¡   ã¹Í´ÕµÊÒÁÒöÃǺÃÇÁäÃá´§ä´é¨Ò¡áËÅ觹éÓ·Ôé§ã¡ÅéÍÒ¤ÒúéÒ¹àÃ×͹   âç¦èÒÊѵÇì   áÅеÒÁ¤Ù¹éÓÃͺæ¡Ãا෾Ϡ  «Ö觾ºÇèÒÁջѭËÒ·ÕèÊӤѭ¤×ÍÁÕ»ÃÔÁÒ³äÁèá¹è¹Í¹   áÅÐÁÑ¡ÁÕâä¾ÂÒ¸Ôâ´Â੾Òоǡ˹͹ÊÁÍ   áÅÐàË纻ÅÒµÔ´ÁÒ´éÇ   ÁռŷÓãËéà¡Ô´¡ÒÃÃкҴ¢Í§âä¾ÂÒ¸Ô㹺èÍ͹غÒÅä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹»ÃÔÁÒ³äÃá´§ÂѧÁÕá¹Çâ¹éÁŴŧ   à¹×èͧ¨Ò¡¹éÓà¹èÒàÊÕÂÁÒ¡à¡Ô¹ä»¨¹äÃá´§äÁèÊÒÁÒöÍÂÙèä´é   ã¹¢³Ð·Õè¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃäÃá´§ÁÕÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ   ˹èǧҹ¢Í§¡ÃÁ»ÃÐÁ§¨Ö§ä´é·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂËÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§äÃá´§   ¨¹»Ñ¨¨ØºÑ¹»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨ÊÒÁÒöá¹Ð¹ÓãËéà¡ÉµÃ¡Ã¹Óä»´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´é   à»ç¹ÍÒªÕ¾ÍÂèҧ˹Ö觷Õè·ÓÃÒÂä´é¤è͹¢éÒ§´ÕÁÒ¡

                   3.1 ¡ÒèѴÅӴѺ·Ò§Í¹Ø¡ÃÁÇÔ¸Ò¹   äÃá´§¨Ñ´à»ç¹ÊѵÇìäÁèÁÕ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¨Ó¾Ç¡¡Ø駠  ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡ÃÇÁÇèÒ  Crustacean    ÁÕª×èÍÊÒÁÑ­ÇèÒ  Water  flea   à»ç¹á¾Å§µÍ¹ÊѵÇì   ªÍºÍÂÙèÃÇÁ¡Ñ¹à»ç¹¡ÅØèÁ   µÑÇÍè͹·Õè¿Ñ¡¨Ò¡ä¢èÁÕ¢¹Ò´  0.22 - 0.35  ÁÔÅÅÔàÁµÃ   àÁ×èÍâµàµçÁÇѨÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  0.8 - 1.5  ÁÔÅÅÔàÁµÃ   ÅÓµÑÇÁÕÊÕá´§àÃ×èÍæà¹×èͧ¨Ò¡ÁÕÊÒþǡÎÕâÁâ¡ÅºÔ¹ (Hemoglobin)¡ÃШÒÂÍÂÙè·ÑèÇÃèÒ§¡Ò   â´ÂÊÒÃÎÕâÁâ¡ÅºÔ¹¨ÐÁÕÁÒ¡àÁ×è͹éÓÁÕÍÍ¡«ÔਹÍÂÙè¹éÍ   áÅШÐÁÕ¹éÍÂàÁ×è͹éÓÁÕÍÍ¡«ÔਹÁÒ¡   ´Ñ§¹Ñé¹äÃá´§·Õèªé͹ÁÒ¨Ò¡áËÅ觹éÓàÊÕ¨ÐÁÕÊÕá´§à¢éÁªÑ´à¨¹   áµè¶éÒ¹ÓÁÒàÅÕé§㹹éÓÊÐÍÒ´¨ÐÁÕÊÕ¹éÓµÒÅÍè͹    äÃá´§·Õ辺µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔâ´Â·ÑèÇ仢ͧ»ÃÐà·È  áÅзÕè¹ÔÂÁ¹ÓÁÒà¾ÒÐàÅÕé§ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÇèÒ Moina  macrocopa «Ö觨ѴÅӴѺªÑé¹ä´é´Ñ§¹Õé
                   Phylum                         :  Arthropoda
                       Subphylum               :  Mandibulata
                           Class                    :  Crustacea
                               Subclass           :  Brachiopoda
                                   Order            :  Cladocera
                                      Suborder    :  Calyptomera
                                         Family     :  Daphnidae
                                            Genus   :  Moina 

                   3.2 ÅѡɳÐÀÒ¹͡                        
          ÅѡɳзÑèÇä»   ÅÓµÑǤè͹¢éÒ§¡ÅÁáÅШÐẹ·Ò§´éÒ¹¢éÒ§   ÁÕà»Å×Í¡»¡¤ÅØÁµÑÇ 
         
          ÊèǹËÑÇ   ¤è͹¢éÒ§¡ÅÁ   ÁÕµÒẺµÒÃÇÁ(Compound  Eye)ÊÕ´Óà´è¹ªÑ´«Öè§ÊÒÁÒö¢ÂѺä»ÁÒä´é   ÃÐÂÒ§¤ì·Õ辺·ÕèÊèǹËÑÇ ¤×Í 
Antennule  ËÃ×Í˹Ǵ¤Ùèáá   ÍÂÙèà˹×ͪèͧ»Ò¡   ÁÕÅѡɳÐà»ç¹á·è§ÊÑé¹æ¢éÍà´ÕÂÇ   »ÅÒÂÊØ´ÁÕ Sensory  bristle à»ç¹¢¹àÅç¡æ·Ó˹éÒ·ÕèÃѺ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡   à¾È¼Ùé¨ÐÁÕ˹Ǵ¤Ùèáá¹ÕéãË­è¡ÇèÒà¾ÈàÁÕÂ
Antenna ËÃ×Í˹Ǵ¤Ùè·Õè 2   ÁÕ¢¹Ò´ãË­è·Ó˹éÒ·Õè㹡ÒÃÇèÒ¹éÓ   »ÅÒ¨Ðᵡà»ç¹  2  ᢹ§ (Biramous)   áÅШÐÁÕ Plumose  bristle «Öè§à»ç¹¢¹¤è͹¢éÒ§ÂÒÇᵡᢹ§ÍÍ¡ä»
Mandible   ÍÂÙèà˹×ͻҡ
Maxilla   ÍÂÙèãµé Mandible

          Êèǹ͡   ¨ÐÁÕà»Å×Í¡ (Carapace) ¤ÅØÁäÇé   à»Å×Í¡ÁÕÅѡɳÐà»ç¹á¼è¹ºÒ§ãÊ  2  á¼è¹ÂÖ´µÔ´¡Ñ¹·Ò§´éÒ¹ËÅѧ   Êèǹ·Ò§´éÒ¹·éͧ¨Ðà»Ô´ãËéÃÐÂÒ§¤ìÍ¡Â×è¹ÍÍ¡ÁÒä´é   ·ÕèÊèǹ͡¹ÕéÁÕ  6  »Åéͧ   áµèÁÕÃÐÂÒ§¤ì  5  ¤Ùè   â´Â¤Ùè·Õè  3  áÅР 4  ¨ÐÁÕ¢¹Ò´ãË­èáÅзҧ´éÒ¹¢éÒ§ÁÕ¢¹àÃÕ§à»ç¹á¶Ç  ªèÇ¡ÃͧÍÒËÒà ¨Ñ´à»ç¹ Filter  setae
          Êèǹ·éͧ   ÍÂÙè¤è͹价ҧ·éÒ   ÁÕÅѡɳÐà»ç¹á¼è¹§Í¢Öé¹¢éÒ§º¹   »ÅÒÂÊØ´á¡à»ç¹  2  á©¡  àÃÕ¡  Caudal  rami   Êèǹ·éÒÂÊØ´¢Í§´éÒ¹·éͧ¨ÐÁÕ˹ÒÁàÅç¡æ  àÃÕ¡  Postabdominal  spine  ËÅÒÂÍѹáÅéÇáµèª¹Ô´¢Í§äà     ãµéŧÁÒ¨ÐÁÕ Tactile  setae ¨Ó¹Ç¹  2  àÊé¹·Ó˹éÒ·ÕèÃѺÊÑÁ¼ÑÊ
          â´Â·ÑèÇä»àÁ×èÍÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ»¡µÔ   ¤×ÍÁÕÍÒËÒÃÊÓËÃѺäùéÓÍÂÙèÁÒ¡   áÅÐÁÕÍسËÀÙÁÔ¤è͹¢éÒ§ÊÙ§   ¨Ð¾ºäÃá´§à¾ÈàÁÕÂÁÒ¡¡ÇèÒà¾È¼Ùé   ¤×ÍÁÑ¡ÁÕäÃá´§à¾ÈàÁÕÂÍÂÙè¶Ö§  95 %   Êèǹà¾È¼ÙéÁÕÍÂÙèà¾Õ§  5 %

                    3.3 ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸Øì¢Í§äÃá´§   äÃá´§ÁÕ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸Øìä´é  2  Ẻ  ¤×Í
                    3.3.1 ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺäÁèÍÒÈÑÂà¾È   ¨Ðà¡Ô´ã¹ÀÒÇл¡µÔ·ÕèÁÕÍÒËÒÃÊÁºÙó젠 áÅÐÍسËÀÙÁÔ¤è͹¢éÒ§ÊÙ§ (ã¹Ä´ÙÃé͹)   â´ÂäÃá´§à¾ÈàÁÕ¨ÐÊÃéÒ§ä¢è¢Öé¹ã¹ªèͧà¡çºä¢è (Brood  chamber)  ·Ò§´éÒ¹ËÅѧ¢Í§ÅÓµÑÇ   ä¢è¨ÐÊÒÁÒö¾Ñ²¹Òä»à»ç¹µÑÇÍè͹â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧä´éÃѺ¡ÒüÊÁ¡Ñºàª×éͧ͢à¾È¼Ùé  àÃÕ¡  Parthenogenesis   µÑÇÍè͹¨Ð¿Ñ¡µÑÇÍÍ¡ÁÒà»ç¹à¾ÈàÁÕ   ÇèÒ¹éÓÍÍ¡¨Ò¡µÑÇáÁè   »¡µÔäÃá´§¨ÐÁÕÍÒÂØä´é  4 - 6  Çѹ   ¨ÐÊÒÁÒöá¾Ãè¾Ñ¹¸Øìä´é  1 - 4  ¤ÃÑ駠  ãËéÅÙ¡¤ÃÑé§ÅР 8 - 14  µÑÇ   µÑÇÍè͹·Õèà¡Ô´ãËÁè¨Ðà¨ÃÔ­à»ç¹µÑÇàµçÁÇÑÂÀÒÂã¹  24  ªÑèÇâÁ§
                    3.3.2 ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺÍÒÈÑÂà¾È   ã¹ÊÀÒ¾»¡µÔ¨Ðà¡Ô´¹éÍ   ä´éµÑÇÍè͹·Ñé§à¾È¼ÙéáÅÐà¾ÈàÁÕ   áµèàÁ×èÍÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁà»ÅÕè¹仠  àªè¹  ÍÒËÒÃŴŧ   ÍسËÀÙÁÔµèÓŧ   ËÃ×ͤÇÒÁà»ç¹¡Ã´à»ç¹´èÒ§à»ÅÕè¹仠 äÃà¾ÈàÁÕ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÃéÒ§ä¢è·ÕèÁÕ¼¹Ñ§Ë¹Òà¾Õ§ 1 - 2 ãºáÅéÇà¡Ô´¡ÒüÊÁ¡Ñºàª×éͨҡµÑǼÙé  ä¢è¨ÐÂѧäÁè¿Ñ¡µÑÇ ¨ÐËÅØ´¨Ò¡µÑÇáÁèà»ç¹ Ephippium  egg ËÃ×Í Winter  egg  µ¡Å§ä»ÍÂÙèµÒÁ¾×鹡鹺èÍ   ÊèǹµÑÇáÁè¨ÐµÒÂä»   àÁ×èÍÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁä¢è¡ç¨Ð¿Ñ¡µÑÇÍÍ¡ÁÒ

                    3.4 ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§äÃá´§
                    3.4.1 ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§äÃᴧ㹺èÍ«ÕàÁ¹µì   â´ÂãªéÍÒËÒüÊÁ   ÁÕ¢Ñ鹵͹´Ñ§¹Õé
                    ¢Ñé¹·Õè 1  ¡ÒÃàµÃÕÂÁºèͼÅÔµ   ãªéä´éµÑé§áµè¢¹Ò´  1 - 50  µÒÃÒ§àÁµÃ (ÍÒ¨ãªé˹èÇÂà»ç¹µÑ¹  :  ¹éÓ»ÃÔÁҵà 1  ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ  =  1  µÑ¹)   ¶éÒà»ç¹ºèÍ«ÕàÁ¹µìÊÃéÒ§ãËÁè¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹´èÒ§ÊÙ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä»   µéͧáªè¹éÓ·Ôé§äÇé  2 - 3  ÊÑ»´ÒËìâ´ÂÅéÒ§·Ôé§áÅÐà»ÅÕè¹¹éÓãËÁè·Ø¡ÊÑ»´ÒËì   áµè¶éÒµéͧ¡ÒÃàÃçÇãËéËÁÑ¡´éÇÂà»Å×Í¡ÁÐÅС͠  ËÃ×Íà»Å×Í¡ÊѺ»Ðô   ·Ôé§äÇé  7 - 10  Çѹâ´ÂÅéÒ§·Ô駷ء  3  Çѹ   ÊèǹºèÍà¡èÒ·Õèà¤ÂãªéáÅéǤÇÃÅéÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅéǵҡ  1 - 2  Çѹ
                     ¢Ñé¹·Õè 2 ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¹éÓ    ¤ÇÃãªé¹éÓ¸ÃÃÁªÒµÔ   ¤×Í ¹éÓ¨Ò¡ºèÍ´Ô¹   ËÃ×Í˹ͧ¹éÓ   ÊÙºãÊèºèÍâ´Â»ÅèͼèÒ¹¼éÒ¡Ãͧ   à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹äê¹Ô´Í×è¹ËÃ×ÍÈѵÃ٢ͧäÃá´§   ¨¹ä´éÃдѺ»ÃÐÁÒ³  30  ૹµÔàÁµÃ ( 1  ¿Øµ )   ¶éÒµèÓ仹éÓ¨ÐÃé͹ÁÒ¡   ¶éÒÊÙ§ÁÒ¡ä»äÃá´§¨ÐàÊÕ¡ÓÅѧ§Ò¹ã¹¡ÒÃà¤Å×è͹·Õè   ¨Ò¡¹Ñé¹»ÃѺ¤ÇÒÁà»ç¹¡Ã´à»ç¹´èÒ§¢Í§¹éÓâ´Âãªé»Ù¹¢ÒÇ»ÃÔÁÒ³  1  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ µè͹éÓ  5  µÑ¹     µÑÇÍÂèÒ§àªè¹   ºèÍ¢¹Ò´  20  µÒÃÒ§àÁµÃ   ÃдѺ¹éÓ  30  ૹµÔàÁµÃ

                    ¨ÐÁÕ»ÃÔÁҵùéÓ           =    20  X  0.30                         ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ (µÑ¹)
                                                     =    6                                      µÑ¹
                     \ µéͧãÊè»Ù¹¢ÒÇ           =   1  X  6/5            =    1.2         ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
ãªé»Ù¹¢ÒǨӹǹ·Õèµéͧ¡ÒÃáªè¹éÓ·Ôé§äÇé  1  ¤×¹   áÅéǡǹàÍÒ੾ÒйéÓä»ÊҴŧºèÍ   ¨Ò¡¹Ñé¹·ÓãËé¹éÓà¢ÕÂÇâ´ÂàµÔÁ»ØëÂÊٵà 15-15-15  »ÃÐÁÒ³  5  ¡ÃÑÁ µèÍ 1 µÒÃÒ§àÁµÃ   áÅлØëÂÂÙàÃÕ (Êٵà 45-0-0) »ÃÐÁÒ³  3  ¡ÃÑÁ µèÍ  1  µÒÃÒ§àÁµÃ

                         *

                    ¢Ñé¹·Õè 3 ¡ÒÃàµÃÕÂÁÍÒËÒà ãªéÍÒËÒüÊÁ  ä´éá¡è  ÃÓÅÐàÍÕ´  2  Êèǹ   »Åһ蹠 1  Êèǹ  áÅСҡ¶ÑèÇàËÅ×ͧ  1  Êèǹ   ã¹»ÃÔÁÒ³  80  ¡ÃÑÁ µè͵ÒÃÒ§àÁµÃ 

               àªè¹   ºèÍ¢¹Ò´  20  µÒÃÒ§àÁµÃ   ¨ÐµéͧàµÃÕÂÁÍÒËÒÃâ´Â¤Ó¹Ç³´Ñ§¹Õé

          ºèÍ¢¹Ò´   1   µÒÃÒ§àÁµÃ   ¨ÐãªéÍÒËÒà            80             ¡ÃÑÁ

          ºèÍ¢¹Ò´  20  µÒÃÒ§àÁµÃ   ¨ÐãªéÍÒËÒà         =  80  X  20    ¡ÃÑÁ

                                                                        =  1,600          ¡ÃÑÁ ( 1.6  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ )

              ¨Ò¡ÊÙµÃÍÒËÒ÷Õè¡Ó˹´   ÃÓÅÐàÍÕ´ 2 Êèǹ +»ÅÒ»è¹ 1 Êèǹ + ¡Ò¡¶ÑèÇàËÅ×ͧ 1 Êèǹ

                                  ÃÇÁ                                      =       4              Êèǹ

¹Ñ蹤×Í   ÍÒËÒüÊÁ       4     ¡ÃÑÁ   ãªéÅÓÅÐàÍÕ´           =       2                                   ¡ÃÑÁ

             ÍÒËÒüÊÁ   1,600  ¡ÃÑÁ   ãªéÃÓÅÐàÍÕ´           =   2  X  1,600/4 =  800                ¡ÃÑÁ

             ÍÒËÒüÊÁ        4     ¡ÃÑÁ   ãªé»Åһ蹠           =       1                                   ¡ÃÑÁ

             ÍÒËÒüÊÁ   1,600   ¡ÃÑÁ   ãªé»Åһ蹠            =  1  X  1,600/4   =  400              ¡ÃÑÁ

             ÍÒËÒüÊÁ    4    ¡ÃÑÁ   ãªé¡Ò¡¶ÑèÇàËÅ×ͧ         =      1                                    ¡ÃÑÁ

             ÍÒËÒüÊÁ 1,600 ¡ÃÑÁ  ãªé¡Ò¡¶ÑèÇàËÅ×ͧ          =  1  X  1,600/4 =  400               ¡ÃÑÁ

                   ÊÃØ»    㹺èÍ·Õè¨Ðà¾ÒÐäÃá´§«Öè§ÁÕ¢¹Ò´  20  µÒÃÒ§àÁµÃ   ¨ÐµéͧãªéÍÒËÒüÊÁ

                   â´Âãªé  ÃÓ  800  ¡ÃÑÁ   ¼ÊÁ»Åһ蹠 400  ¡ÃÑÁ   áÅСҡ¶ÑèÇàËÅ×ͧ  400  ¡ÃÑÁ

                   ËÁÑ¡ÍÒËÒüÊÁ´Ñ§¡ÅèÒÇ㹶ا¾ÅÒʵԡ   â´ÂãÊè¹éÓà»ç¹  2  à·èҢͧÍÒËÒà  àªè¹  ÍÒËÒüÊÁ·Õè¨ÐãªéÁÕ¹éÓ˹ѡ  1,600  ¡ÃÑÁ   ©¹Ñé¹µéͧãªé¹éÓà·èҡѺ  3,200  ¡ÃÑÁ   ËÃ×Íà·èҡѺ  3.2  ÅԵà (¹éÓ  1  ÅÔµÃ˹ѡà·èҡѺ  1,000  ¡ÃÑÁ)   ËÁÑ¡äÇé¹Ò¹  2 - 3  Çѹ (ÍÂèÒ§¹éÍ·ÕèÊØ´  1  Çѹ)   ËÁÑè¹à¢ÂèҶا·Ø¡Çѹ   ¨Ò¡¹Ñ鹡Ãͧ¹éÓ·ÕèËÁÑ¡ÍÒËÒüÊÁ¼èÒ¹¼éÒä¹Åè͹   àÍÒÊèǹ¡Ò¡ÍÍ¡   áÅéǹӹéÓä»ÊҴŧºèÍ·ÕèàµÃÕÂÁäÇé

                   ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃàµÔÁ¾Ñ¹¸ØìäÃá´§   ËÒäÃá´§ÁÒàµÔÁŧºèͼÅÔµ   â´ÂãªéäÃá´§¹éÓ˹ѡʴ(ªé͹äÃá´§¼èÒ¹¡ÃЪ͹¹éÓ¾ÍËÁÒ´æ)»ÃÔÁÒ³  10 - 60   ¡ÃÑÁ µè͵ÒÃÒ§àÁµÃ   àªè¹  ºèÍ¢¹Ò´  20   µÒÃÒ§àÁµÃ   ¨ÐãªéäÃá´§»ÃÐÁÒ³  200 - 1,200  ¡ÃÑÁ ( 2  ¢Õ´ - 1.2  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ )   àÁ×èÍà¡çºà¡ÕèÂǨÐä´é¼Å¼ÅÔµ»ÃÐÁÒ³  10   à·èÒ ( 2 - 12  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ )

                          *

                   ¢Ñé¹·Õè 5 ¡ÒäǺ¤ØÁºèͼÅÔµ   ¤×Í¡ÒäǺ¤ØÁãËéÊÒÁÒöà¡çºà¡ÕèÂǼżÅÔµä´éµèÍà¹×èͧ·Ø¡Çѹ   à»ç¹àÇÅÒ  10 - 15  Çѹ   â´Â

�   ¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂǼżÅÔµãËéà¡çºà¡ÕèÂÇÇѹÅлÃÐÁÒ³  1/2 ¢Í§¼Å¼ÅÔµ·ÕèÁÕ   â´Â¤ÃÑé§áá¨Ðà¡çºà¡ÕèÂÇ»ÃÐÁÒ³Çѹ·Õè 3 ËÃ×Í 5 ËÅѧ¨Ò¡àµÔÁ¾Ñ¹¸ØìäÃá´§

�   ¡ÒÃàµÔÁÍÒËÒà  ËÅѧ¨Ò¡àµÔÁ¹éÓËÁÑ¡¨Ò¡ÍÒËÒüÊÁáÅéÇ   ¨ÐµéͧàµÃÕÂÁÍÒËÒÃËÁÑ¡äÇéÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 10%¢Í§¤ÃÑé§áá àªè¹¨Ò¡ºèÍ¢¹Ò´ 20 µÒÃÒ§àÁµÃ  ¤ÃÑé§ááãªéÍÒËÒüÊÁ  1,600  ¡ÃÑÁ   ´Ñ§¹Ñé¹ÍÒËÒüÊÁ·Õè¨ÐµéͧËÁÑ¡äÇéãªéã¹ÇѹµèÍæä»   ¨ÐãªéÇѹÅР 160  ¡ÃÑÁËÁÑ¡àµÃÕÂÁäÇéÇѹÅжا   àÁ×è͹Óä»àµÔÁáÅéÇ¡çËÁÑ¡ãËÁèàªè¹¹Õéä»·Ø¡Çѹ

�   ¡ÒöèÒ¹éÓ   àÁ×èÍ·Ó¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇäÃä»áÅéÇ  4 - 5  Çѹ   ¤ÇöèÒ¹éÓÍÍ¡ÃдѺ  5 - 10  ૹµÔàÁµÃ   áÅéÇàµÔÁ¹éÓãËÁè

                   3.4.2 ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§äÃᴧ㹺èÍ«ÕàÁ¹µì   â´Âãªé¹éÓà¢ÕÂÇ

          ¤ÇÃàµÃÕÂÁÇÑÊ´ØáÅÐÍØ»¡Ã³ìµèÍ仹Õé

                   1. ºèͼÅÔµ   ¶éÒ¨ÐÊÃéÒ§ºèÍãËÁè¤ÇÃà»ç¹ºèÍ¡ÅÁËÃ×ÍÃÙ»ä¢è   à¾×èͤÇÒÁÊдǡ㹡ÒÃËÁعàÇÕ¹¹éÓ   áµè¶éÒÁÕºèÍàËÅÕèÂÁÍÂÙèáÅéÇ¡çãªéä´é   áÅФÇÃÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§ºèÍ»ÃÐÁÒ³  60  ૹµÔàÁµÃ

                   2. áÍÃì»ÑêÁ   ÊÓËÃѺªèÇÂãËéà¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹¹éÓ   »éͧ¡Ñ¹¡Òõ¡µÐ¡Í¹¢Í§¹éÓà¢ÕÂÇáÅЪèÇÂàÃ觡ÒâÂÒ¾ѹ¸Øì   ¡ÓÅѧ¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÇÃãËéàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¢¹Ò´ºèÍ   à¾×èÍãËéÁÕ¡ÓÅѧÅÁ¾Íà¾Õ§·Õè¨Ð·ÓãËé¹éÓËÁعàÇÕ¹ä´é·ÑèǺèÍ

                   3. ¼éÒ¡Ãͧ   ¹éÓ·Õè¨Ð»ÅèÍÂŧºèͼÅÔµäèеéͧÁÕ¡ÒáÃͧâ´Â¼éÒ¡Ãͧ·Ø¡¤ÃÑ駠  ÃÇÁ·Ñ駹éÓà¢ÕÂÇà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹äùéÓª¹Ô´Í×è¹æáÅÐÈѵÃ٢ͧäÃá´§

                   4. ¹éÓà¢ÕÂÇ   à»ç¹á¾Å§µÍ¹¾×ª·Õè¨Ñ´ÇèÒà»ç¹ÊÒËÃèÒÂà«ÅÅìà´ÕÂÇ   ¢¹Ò´àÅ硨¹ÁͧäÁèàËç¹´éǵÒà»ÅèÒ   áµèá¾Ãè¾Ñ¹¸Øì¢ÂÒ¨ӹǹä´éÃÇ´àÃçÇÁÒ¡àÁ×èÍÁÕÍÒËÒÃàËÁÒÐÊÁ   à¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒ¨¹·ÓãËé¹éÓ¡ÅÒÂà»ç¹ÊÕà¢ÕÂÇ   ª¹Ô´¢Í§ÊÒËÃèÒÂà«ÅÅìà´ÕÂÇ·Õ辺¹ÕéÁÕª×èÍ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÇèÒ Chlorella  sp.

                   5. äÃá´§  ÊÓËÃѺà»ç¹àª×éÍãËéá¾Ãè¾Ñ¹¸Øì㹺èͼÅÔµ
 
                   6. ¡Ò¡¼§ªÙÃÊ («Öè§àÃÕ¡ ÍÒÁÔ - ÍÒÁÔ )   à»ç¹¡Ò¡¨Ò¡¡ÒüÅÔµ¼§ªÙÃÊ   «Öè§ÁÕáÃè¸ÒµØä¹âµÃਹ  4.2 %  áÅпÍÊ¿ÍÃÑÊ  0.2 %   àÇÅÒãªé¨Ðãªé·Ñ駹éÓáÅеС͹Ãè͹ÃÇÁ¡Ñ¹

                   7. ÍÒËÒÃÊÁ·º   ä´éá¡èÃÓ   »Åһ蹠  áÅСҡ¶ÑèÇàËÅ×ͧ

                   8. »ØëÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì  ä´éá¡è   - »Øë¹Ҡ Êٵà 16-20-0

                                        - »Øë«ػà»ÍÃì¿ÍÊ࿵  Êٵà 0-46-0

                                        - »ØëÂÂÙàÃÕ  Êٵà 46-0-0

                   ¡ÒÃãªé»ØëÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáµèÅФÃÑ駨еéͧÅÐÅÒ¹éÓ¡è͹

                   9. »Ù¹¢ÒÇ   ãªéà¾×èÍ»ÃѺ¤ÇÒÁà»ç¹¡Ã´à»ç¹´èÒ§¢Í§¹éÓ   ¡ÒÃãªé¤ÇÃáªè¹éÓ·Ôé§äÇé  1  ¤×¹áÅéǡǹàÍÒ੾ÒйéÓÊҴŧºèͼÅÔµ

          ¡ÒÃà¾ÒÐäÃá´§â´Âãªé¹éÓà¢ÕÂÇ   Âѧáºè§ÍÍ¡à»ç¹  3  Ẻ ¤×Í


                   (1) ¡ÒÃà¾ÒÐẺäÁèµèÍà¹×èͧ   à»ç¹¡ÒÃà¾ÒÐäÃᴧẺà¡çºà¡ÕèÂǤÃÑé§à´ÕÂÇ   ¤ÇÃÁÕºèÍÍÂèÒ§¹éÍ  4  ºèÍ   à¾×èÍËÁعàÇÕ¹ãËéä´é¼Å¼ÅÔµ·Ø¡Çѹ   ¡ÒÃà¾ÒÐẺ¹ÕéãËé»ÃÔÁÒ³äÃá´§¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐá¹è¹Í¹   ÁÕÊÙµÃÍÒËÒ÷Õèãªéä´é¼ÅËÅÒÂÊٵà  ´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§·Õè¨Ðãªé㹺èÍ¢¹Ò´  50  µÒÃÒ§àÁµÃ

                   Êٵ÷Õè 1   ÍÒÁÔ - ÍÒÁÔ  5  ÅԵà  »Øë¹Ò(16-20-0)  2.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÃÓ  5.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   áÅлٹ¢ÒÇ  3.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÊٵùÕé¨ÐãËé¼Å¼ÅÔµäÃá´§  11.0 - 13.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµèͺèÍ

                   Êٵ÷Õè 2   ÍÒÁÔ - ÍÒÁÔ  20  ÅԵà  »Øë¹Ò(16-20-0)  1.5  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÂÙàÃÕÂ(46-0-0)  1.5  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   «Ø»à»ÍÃì¿ÍÊ࿵(0-46-0)  130  ¡ÃÑÁ  áÅлٹ¢ÒÇ  3.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÊٵùÕé¨ÐãËé¼Å¼ÅÔµäÃá´§  12.0 - 13.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµèͺèÍ

                   Êٵ÷Õè 3   ÂÙàÃÕÂ(46-0-0)  3.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   »Øë¹Ò(16-20-0)  1.5  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÃÓ  5.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   áÅлٹ¢ÒÇ  3.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ÊٵùÕé¨ÐãËé¼Å¼ÅÔµäÃá´§  10.0 - 12.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµèͺèÍ

                   ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡Òä×Í  àµÃÕÂÁºèÍáÅéÇàµÔÁ¹éÓãËéä´éÃдѺ  20  ૹµÔàÁµÃ  àµÔÁ»ØëÂÊÙµÃã´ÊÙµÃ˹Öè§áÅéÇàµÔÁ¹éÓà¢ÕÂÇŧ任ÃÐÁÒ³  1 - 2  µÑ¹   à»Ô´à¤Ã×èͧáÍÃì»ÑêÁãËé¹éÓà¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹   »ÅèÍÂäÇé  3  Çѹ¹éÓà¢ÕÂǨÐà¨ÃÔ­àµçÁ·Õè   ¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁàª×éÍäÃá´§»ÃÐÁÒ³  1.5 - 2.0  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   »ÅèÍ·Ôé§äÇéÍÕ¡  3  ÇѹäÃá´§¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸Ø쨹ÊÒÁÒöà¡çºà¡ÕèÂÇä´é

                   (2) ¡ÒÃà¾ÒÐẺµèÍà¹×èͧ   à»ç¹¡ÒÃà¾ÒÐäÃᴧẺà¡çºà¡ÕèÂǼżÅÔµËÅÒÂÇѹÀÒÂ㹺èÍà´ÕÂǡѹ   ¤ÇÃÁÕºèÍÍÂèÒ§¹éÍ  4  ºèÍàªè¹¡Ñ¹   ¡ÒÃà¾ÒÐẺ¹ÕéµéͧÃÐÇѧàÃ×èͧ¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ   ÍÒ¨ÁÕ¡ÒöèÒ¹éÓáÅÐà¾ÔèÁ¹éÓãËÁèŧºèͼÅÔµ   ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàªè¹à´ÕÂǡѺẺäÁèµèÍà¹×èͧ   áµè¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂǨÐà¡çºà¡ÕèÂÇäÃá´§·Õèà¡Ô´¢Öé¹à¾Õ§¤ÃÖè§à´ÕÂÇ   ¨Ò¡¹Ñé¹Å´ÃдѺ¹éÓŧ»ÃÐÁÒ³  10  ૹµÔàÁµÃ   áÅéÇàµÔÁ¹éÓãËÁèáÅйéÓà¢ÕÂÇÍÂèÒ§ÅР 5  ૹµÔàÁµÃ   ·Óàªè¹¹Õé·Ø¡Çѹ¨¹¡ÇèÒÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ㹺èͼÅÔµ¨ÐäÁèàËÁÒÐÊÁ   ¨Ö§ÅéÒ§ºèÍáÅéÇàÃÔèÁãËÁè   ÇÔ¸Õ¹Õé¨Ðä´é¼Å¼ÅÔµ»ÃÐÁÒ³  25  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµèͺèÍ   ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ  12  Çѹ

                   (3) ¡ÒÃà¾ÒÐẺà¾ÔèÁÃдѺ¹éÓ    à»ç¹¡ÒÃà¾ÒÐäÃá´§â´Âáºè§¡ÒÃãÊè»ØëÂÍÍ¡à»ç¹  2  ªèǧ   áµèÅЪèǧËèÒ§¡Ñ¹  3 Çѹ  áÅÐãªéÃдѺ¹éÓÊÙ§à»ç¹  60  ૹµÔàÁµÃ  㹺èͼÅÔµ¢¹Ò´  50  µÒÃÒ§àÁµÃ¨Ðãªé»ØëÂ㹪èǧ·Õè  1  áÅЪèǧ·Õè  2  ´Ñ§µÒÃÒ§µèÍ仹Õé
·ÕèÁÒ  :  ¡ÃÁ»ÃÐÁ§ (2535)

                    ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡Òä×ÍàµÃÕÂÁºèÍáÅéÇàµÔÁ¹éÓÃдѺ  60  ૹµÔàÁµÃ   áÅéÇàµÔÁ¹éÓà¢ÕÂÇ  1 - 2  µÑ¹   à»Ô´à¤Ã×èͧáÍÃì»ÑêÁãËé¹éÓËÁعàÇÕ¹   àµÔÁ»Ø몹ԴµèÒ§æã¹»ÃÔÁÒ³·Õè»ÃÒ¡®ã¹ªèǧ·Õè 1   ·Ôé§äÇé  3  ÇѹáÅéÇàµÔÁ»Ø몹ԴµèÒ§æã¹»ÃÔÁÒ³·Õè»ÃÒ¡®ã¹ªèǧ·Õè  2   ·Ôé§äÇéÍÕ¡  2  ÇѹáÅéÇàµÔÁàª×éÍäÃá´§  3 - 5  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   »ÅèÍÂäÇé  3  ÇѹäÃá´§¨Ð¢ÂÒ¾ѹ¸Ø쨹à¡çºà¡ÕèÂÇä´é   ãËé¼Å¼ÅÔµ»ÃÐÁÒ³  28 - 34  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµèͺèÍ

                      3.4.3 ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§äÃᴧ㹺èÍ´Ô¹

                    ºèÍ´Ô¹·Õè¨Ðãªéà¾ÒÐàÅÕé§äÃá´§¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  200 - 800  µÒÃÒ§àÁµÃ  ÁÕ¢Ñ鹵͹¤×Í 

- ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ºèÍáÅéǵҡºèÍäÇé»ÃÐÁÒ³  1  ÊÑ»´ÒËì

- àµÔÁ¹éÓâ´Â»ÅèͼèÒ¹¼éÒ¡ÃͧãËéä´éÃдѺ»ÃÐÁÒ³  25 - 40  ૹµÔàÁµÃ 

- àµÔÁ¹éÓà¢ÕÂÇ»ÃÐÁÒ³  2  µÑ¹   áÅéÇàµÔÁÍÒËÒõÒÁµÒÃÒ§µèÍ仹Õé

                                                      µÒÃÒ§·Õè 2  ª¹Ô´»ØëÂáÅлÃÔÁÒ³·Õè¨Ðãªéà¾ÒÐäÃᴧ㹺èÍ´Ô¹¢¹Ò´µèÒ§æ                  ¶éÒäÁèÁÕÍÒÁÔ - ÍÒÁÔãËéãªéÁÙÅä¡èá·¹µÒÁµÑÇàÅ¢ã¹Ç§àÅ纠  áÅéÇãÊè¹éÓà¢ÕÂÇ»ÃÐÁÒ³  2  µÑ¹

          ¶éÒäÁèÁÕ¹éÓà¢ÕÂÇ   ËÁÑ¡¹éÓ·Ôé§äÇé  3  Çѹ

          ´Ñ´á»Å§¨Ò¡  :  ¡ÃÁ»ÃÐÁ§ (2535)

- àµÔÁàª×éÍäÃá´§»ÃÐÁÒ³  2  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   áÅéÇ»ÅèÍ·Ôé§äÇé  3  Çѹ

- àÃÔèÁà¡çºà¡ÕèÂÇäÃá´§ä´éµÑé§áµèÇѹ·Õè  4  ËÅѧ¨Ò¡àµÔÁàª×éÍäÃá´§   ¨Ðà¡çºà¡ÕèÂÇä´é  3 - 4  ÇѹäÃá´§¨ÐàÃÔèÁÅ´¨Ó¹Ç¹Å§   ¤ÇÃàµÔÁÍÒËÒÃŧä»â´ÂàµÔÁà¾Õ§¤ÃÖè§Ë¹Ö觢ͧ¤ÃÑé§áá   äÃá´§¡ç¨Ðà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹¢Öé¹ÍÕ¡ÀÒÂã¹  2 - 3  Çѹ   ·Óàªè¹¹Õéä»ä´éÍÕ¡  1 - 2  ¤ÃÑ駡ç¤ÇèÐÅéÒ§ºèÍáÅéÇàÃÔèÁµé¹ãËÁè

                    3.5 ¡ÒùÓäÃá´§ÁÒãªé   äÃá´§·Õèä´é¨Ò¡¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕ駨ÐÁÕâäáÅоÂÒ¸Ô   ·Õè¨Ðà»ç¹ÍѹµÃÒµèÍ»ÅÒ¤è͹¢éÒ§¹éÍ¡ÇèÒäÃá´§·Õèªé͹¨Ò¡áËÅ觹éÓàÊÕ   áµè¶éÒµéͧ¡ÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀѤÇÃÅéÒ§äÃá´§´éÇÂÊÒÃÅÐÅÒ´èÒ§·Ñº·ÔÁ  ÍѵÃÒ  0.1  ¡ÃÑÁµè͹éÓ  20  ÅԵà  «Ö觨Ðä´éÊÒÃÅÐÅÒÂÊÕªÁ¾ÙÍè͹   áªèäÃá´§äÇé»ÃÐÁÒ³  5 - 10  ¹Ò·Õâ´ÂãËéÍÒ¡ÒÈ´éÇ   ¨Ò¡¹Ñ鹨֧ªé͹ä»àÅÕé§ÅÙ¡»ÅÒ   ¡ÒÃãªéäÃá´§Âѧ¹ÔÂÁãËéäÃá´§ã¹ÊÀҾʴÁÒ¡¡ÇèÒ         

                    3.6 ¡ÒÃÅÓàÅÕ§äÃá´§   ÁÕ  2  ÅѡɳР ¤×Í   

                    3.6.1 ¡ÒÃÅÓàÅÕ§äÃá´§à¾×è͹Óä»à»ç¹áÁè¾Ñ¹¸ØìÊÓËÃѺ¡ÒüÅÔµ   ¨Ðµéͧ·Ð¹Ø¶¹ÍÁà¾×èÍãËéäÃá´§ÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§áçáÅкͺªéÓ¹éÍ   ¨Ðä´éÁըӹǹÃÍ´ÁÒ¡·ÓãËé¼Å¼ÅÔµÊÙ§   »¡µÔäÃá´§·ÕèÃÍ´ªÕÇÔµ¨ÐãËé¼Å¼ÅÔµà»ç¹  10  à·èÒ   «Öè§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÅÓàÅÕ§·Õè´Õ¤ÇÃãªé¶Ø§¾ÅÒʵԡÍÑ´¡êÒ«ÍÍ¡«Ôਹ   áÅÐãªéµÙéáªèÍسËÀÙÁÔµèÓ  »ÃÐÁÒ³  10 - 20  ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ   ÍÒ¨ãªé¶Ñ§â¿ÁãÊè¹éÓá¢ç§á·¹ä´é  àÁ×èͶ֧·ÕèËÁÒ¨֧¹Ó¶Ø§¾ÅÒʵԡÍÍ¡áªèã¹¹éÓ»¡µÔ   à¾×èͤèÍÂæ·ÓãËéÍسËÀÙÁÔ¹éÓ㹶اÊÙ§¢Öé¹à·èҡѺºèͼÅÔµ   áÅéǨ֧»ÅèÍÂäÃŧºèÍ

                    3.6.2 ¡ÒÃÅÓàÅÕ§äÃá´§à¾×è͹Óä»à»ç¹ÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓ   µéͧ¡ÒÃà¾Õ§äÃᴧʴ¨Ö§ãªéä´é·Ñé§ÇÔ¸ÕãÊè¶Ø§¾ÅÒʵԡÍÑ´ÍÍ¡«Ôਹ   áÅÐÇÔ¸Õáªèá¢ç§   â´Â੾ÒÐÇÔ¸Õáªèá¢ç§¹ÔÂÁãªéÊè§äÃᴧ仵èÒ§»ÃÐà·È   àÁ×è͵éͧ¡ÒÃãªé¨Ð¹Ó¡é͹äÃá´§áªèá¢ç§ãÊèŧ㹵Ùé»ÅÒ  äÃá´§¨Ð¤èÍÂæÅÐÅÒÂËÅØ´ÍÍ¡ÁÒáÅлÅÒ¨ÐÁҵʹ¡Ô¹

                    3.7 ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒäÃá´§  äÃá´§·Õè¼ÅÔµä´é¤ÃÒÇÅÐÁÒ¡æ¹Í¡¨Ò¡¨Ðãªéã¹ÊÀҾʴáÅéÇ   ¡çÂѧÊÒÁÒöà¡çºÃÑ¡ÉÒäÇé¹Ò¹æä´é   àÁ×èÍã´·Õèµéͧ¡ÒÃãªé¡ç¹ÓÍÍ¡ÁÒãªéä´é·Ñ¹·Õ   ÇÔ¸Õ·Õè¹ÔÂÁãªéà¡çºÃÑ¡ÉÒäÃá´§   ¤×Í

                    3.7.1 ãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃáªèá¢ç§   ÇÔ¸Õ¹ÕéÊÒÁÒöà¡çºäÇéä´é¹Ò¹áÅÐäÃÂѧʴÍÂÙè   ¹ÔÂÁ·Óâ´Âªé͹äÃãËéáË駾ÍËÁÒ´æ   ¨Ò¡¹Ñé¹áºè§ãÊè¶Ø§¾ÅÒʵԡËÃ×Í¡Åèͧ¾ÅÒʵԡ   áÅéǹÓä»áªèá¢ç§   àÁ×è͵éͧ¡ÒÃãªé¡ç¹Óä»ãÊèŧ㹹éÓä´é·Ñ¹·Õ   äÃá´§¨Ð¤èÍÂæÅÐÅÒÂŧä»â´Â»ÅÒ¨ÐÁҤ͡Թ

                    3.7.2 ãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çºã¹ÍسËÀÙÁÔµèÓ»ÃÐÁÒ³  10  ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ   â´ÂàµÔÁ¹éÓãËéäûÃÐÁÒ³  50 %  áÅéÇãÊè¶Ø§¾ÅÒʵԡÍÑ´ÍÍ¡«Ôਹ   ¨Ð·ÓãËéÊÒÁÒöà¡çºäÃä´éÁÒ¡¢Öé¹   â´ÂäèÐÁÕªÕÇÔµÍÂÙèä´é¹Ò¹»ÃÐÁÒ³  4  Çѹ

                   4 à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§áÅСÒÃãªé˹͹ᴧ    

                   ˹͹ᴧà»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ   ·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ìµèÍ¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁÍÂèÒ§ÁÒ¡  à¾ÃÒÐÁդس¤èÒ·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§   àËÁÒÐÊÓËÃѺàÅÕ駾èÍáÁè¾Ñ¹¸Øìà¾×èÍãËéÁÕ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§à«ÅÅìÊ׺¾Ñ¹¸Øì·Õè´Õ   áÅÐà»ç¹ÍÒËÒ÷Õè»ÅÒÊǧÒÁÊèǹãË­èªÍº¡Ô¹   à»ç¹ÍÒËÒ÷Õè¹ÔÂÁãªé·Ñé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅеèÒ§»ÃÐà·È   à¾ÃÒзÓãËé»ÅÒà¨ÃÔ­àµÔºâµàÃçÇ   ÁÕÊÕÊѹʴãÊ   äÁè·ÓãËé¹éÓà¹èÒàÊÕÂËÃ×ÍÁյС͹ÁÒ¡àËÁ×͹¡ÑºÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔºÒ§ª¹Ô´   áµèà¹×èͧ¨Ò¡ËÒÂÒ¡áÅÐÁÕÃÒ¤Ò¤è͹¢éҧᾧ   ¨Ö§¹ÔÂÁãªéàÅÕé§੾ÒлÅÒ·ÕèÁÕÃÒ¤ÒᾧËÃ×Í¡Ô¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»ÂÒ¡   àªè¹  »ÅÒ»ÍÁ»Ò´ÑÇÃìáÅлÅÒà·Ç´Ò   ã¹Í´Õµ¨ÐÃǺÃÇÁ˹͹ᴧä´é¨Ò¡¾×鹡é¹áËÅ觹éÓ   â´Â੾ÒÐáËÅ觹éÓàÊÕÂáµè»Ñ¨¨ØºÑ¹ËÒä´éÂÒ¡¢Öé¹   ã¹¢³Ð·Õè¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃ˹͹ᴧ¡ÅѺÁÕÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ   ¨Ö§·ÓãËéÁÕ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§˹͹ᴧà»ç¹¡ÒäéÒ¢Öé¹ÁÒàªè¹¡Ñ¹

                   4.1 ¡ÒèѴÅӴѺ·Ò§Í¹Ø¡ÃÁÇÔ¸Ò¹  ˹͹ᴧ¨Ñ´à»ç¹ÊѵÇìäÁèÁÕ¡Ãд١ÊѹËÅѧ»ÃÐàÀ·ÊѵÇì˹éÒ´Ô¹ (Benthos)   ¨ÐÍÒÈÑÂÍÂÙèµÒÁ¾×鹡鹺èÍËÃ×ÍáËÅ觹éÓ·ÑèÇæä»   Ë¹Í¹á´§à»ç¹µÑÇÍè͹¢Í§áÁŧ·ÕèÁÕÅѡɳФÅéÒÂÂا   àÃÕ¡ÇèÒ “ÃÔé¹”   ÁÕ·Ñ駪¹Ô´·Õèà»ç¹¹éӨ״   ¹éÓ¡ÃèÍ   áÅйéÓà¤çÁ   ª¹Ô´·Õ辺ÁÒ¡ã¹¹éӨ״ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÇèÒ   Chironomous  spp.   ÁÕÅѡɳФÅéÒÂÂاáµèÁÕ¢ÒÂÒÇ¡ÇèÒ   äÁè·ÓÍѹµÃÒÂËÃ×Í´Ù´àÅ×Í´Á¹ØÉÂì   ÃÔé¹à¾ÈàÁÕÂäÁèµéͧ¡ÒÃàÅ×Í´à»ç¹ÍÒËÒÃàËÁ×͹Âاà¾ÈàÁÕ   ÊèǹÃÔé¹à¾È¼ÙéÁÕËÑÇàÅç¡áÅÐÁÕ˹Ǵà»ç¹¾Ùè(Plumose)   ÃÔ鹾ǡ¹ÕéÁÑ¡ªÍºà¡ÒÐÍÂÙèµÒÁ·ÕèÁ×´ªÒ¹éÓ   áÅéÇà¾ÈàÁÕ¨ÐÇÒ§ä¢èµÒÁ¼ÔǹéÓ   ÅѡɳÐä¢è¨ÐÁÕÇØé¹ËØéÁµè͡ѹà»ç¹ÊÒ   à¡ÒеԴÍÂÙèµÒÁÅÓµé¹ËÃ×Í㺢ͧ¾Ñ¹¸ØìäÁé¹éÓµÒÁ¼ÔǹéÓ   â´Â¨ÐÇÒ§ä¢è¤ÃÒÇÅР 400 - 500 ¿Í§   ãªéàÇÅÒ¿Ñ¡µÑÇ»ÃÐÁÒ³  50  ªÑèÇâÁ§   µÑÇÍè͹·ÕèÍÍ¡¨Ò¡ä¢èÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³  1.0  ÁÔÅÅÔàÁµÃ   áÅÐàÁ×èÍâµàµçÁÇѨÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  1.0 - 1.2  ૹµÔàÁµÃ    ˹͹ᴧ·Õ辺â´Â·ÑèÇä»ÁÕª×èÍÊÒÁÑ­ÇèÒ  Midge    áµèà¹×èͧ¨Ò¡ÅÓµÑÇÁÑ¡ÁÕÊÕᴧʴ   ¨Ö§ÍÒ¨àÃÕ¡ÇèÒ  Blood  Worm   ¨Ñ´ÅӴѺªÑé¹ä´é´Ñ§¹Õé

               Phylum               :  Arthropoda

                      Class                    :  Insecta

                          Order               :  Diptera

                               Family         :  Chironomidae

                                    Genus     :  Chironomus

                   4.2 ÅѡɳÐÀÒ¹͡

            ˹͹ᴧÁÕÅÓµÑÇÂÒÇ   ÊèǹËÑÇᡨҡÅÓµÑǪѴਹ   áÅÐÁÕµÒàËç¹à»ç¹¨Ø´ÊÕ´Ó  1  ¤Ùè   Êèǹ͡¢ÂÒÂãË­è   ÁÕÍÇÑÂÇÐËÒÂã¨Â×è¹ÂÒÇÍÍ¡ÁÒà»ç¹·èÍàÅç¡æ  1  ¤Ùè   ÁÕÍÇÑÂÇзÓ˹éÒ·Õè¤ÅéÒÂ¢Ò (Pseudopods  ËÃ×Í  False  Legs) ÍÂÙè  2  ¤Ùè   ¤ÙèááÍÂÙè·Õè»Åéͧáá¢Í§Êèǹ͡   ¤Ùè·Õè  2  ÍÂÙè·Õè»ÅéͧÊØ´·éÒ¢ͧÊèǹ·éͧ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹Ë¹Í¹á´§ÂѧÊÒÁÒöÇèÒ¹éÓä´é   â´Â¡ÒúԴµÑÇä»ÁÒ

                   4.3 ǧªÕÇÔµ                                                                          ÀÒ¾·Õè 2  áÊ´§Ç§ªÕÇÔµ¢Í§Ë¹Í¹á´§

                   4.4 ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§˹͹ᴧ   ÊèǹãË­è¹ÔÂÁãªéºèÍ´Ô¹à¾ÃÒШÐãËé¼Å¼ÅÔµ¤è͹¢éÒ§ÊÙ§   ÁÕ¢Ñ鹵͹´Ñ§¹Õé

   

                    ¢Ñé¹·Õè 1 ¡ÒÃàµÃÕÂÁºèÍ    ¢¹Ò´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¤ÇÃÍÂÙèÃÐËÇèÒ§  1,000 - 1,600  µÒÃÒ§àÁµÃ   »ÃѺ¤Ñ¹ºèÍãËéÊÒÁÒöà¡çº¹éÓä´é»ÃÐÁÒ³  30  ૹµÔàÁµÃ   ËÇèÒ¹´éÇ»ٹ¢ÒÇ»ÃÐÁÒ³  10 - 15  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   µÒ¡ºèÍäÇé»ÃÐÁÒ³  1  ÊÑ»´ÒËì
   

                   ¢Ñé¹·Õè 2 ËÇèÒ¹»Øë   ãªé»ØëÂÁÙÅÊѵÇì   «Ö觷Õè¹ÔÂÁãªé¡Ñ¹ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ä´éá¡èÁÙÅä¡èáË駠  »ÃÔÁÒ³  1,000 - 1,500  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ËÇèÒ¹¡ÃШÒÂãËé·ÑèǺèÍ   áÅéÇàµÔÁ¹éÓà¢éÒºèÍãËéä´éÃдѺ  30  ૹµÔàÁµÃ   ÃÔé¹¹éӨ״¨ÐÁÒÇÒ§ä¢èµÔ´µÒÁµé¹áÅÐãºË­éÒºÃÔàdz¼ÔǹéÓ·Õè¢ÍººèÍ  ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹»ÃÐÁÒ³  2  Çѹ   µÑÇÍè͹¢Í§ÃÔé¹¹éӨ״¨Ð¿Ñ¡µÑÇÍÍ¡¨Ò¡ä¢è    «Ö觨оʹաѺ·ÕèºèͨÐÁÕẤ·ÕàÃÕ   áÅÐ á¾Å§µÍ¹µèÒ§æ«Öè§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃãÊèÁÙÅä¡è   µÑÇÍè͹¨Ðä´éÃѺÍÒËÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµáÅÐÊÃéÒ§»ÅÍ¡ÍÂÙèµÒÁ¾×鹡鹺èÍ   ã¹àÇÅÒ  7 - 10  Çѹ¨ÐÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³  1.0  ૹµÔàÁµÃ   àËÁÒзÕè¨Ð¹Óä»ãªé㹡ÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ
   

                   ¢Ñé¹·Õè 3 ¡ÒÃà¡çº¼Å¼ÅÔµ   ¨ÐàÃÔèÁà¡çºà¡ÕèÂÇ˹͹ᴧ»ÃÐÁÒ³Çѹ·Õè  10 - 15  ËÅѧ¨Ò¡àµÔÁ¹éÓ  «Ö觨ТÖ鹡ѺĴ١ÒÅ   ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çºÃǺÃÇÁ˹͹ᴧ   µÍ¹áá¨ÐãªéÊÇÔ§¢¹Ò´àÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§»ÃÐÁÒ³  40 - 50  ૹµÔàÁµÃ   ·Ó´éǼéÒä¹Åè͹ÊÕ¿éÒ¢¹Ò´ªèͧµÒ»ÃÐÁÒ³  1 - 2 ÁÔÅÅÔàÁµÃ   ªé͹ŧ价Õè¾×鹡鹺èÍãËéÅ֡ŧä»ã¹´Ô¹»ÃÐÁÒ³  2 - 3  ૹµÔàÁµÃ   áÅéÇ·Ó¡ÒÃÃè͹â´Âà¢ÂèÒÊÇÔ§ä»ÁÒºÃÔàdz¼ÔǹéÓ   ¨Ð·ÓãËé´Ô¹áÅÐâ¤Å¹·Õè¶Ù¡ªé͹¢Öé¹ÁÒ¡ÃШÒµÑǼèÒ¹ä¹Åè͹¢Í§ÊÇÔ§ÍÍ¡ä»   Êèǹ˹͹ᴧ¶Ö§áÁ颹Ҵ¢Í§ÅÓµÑǨÐàÅ硾ͷÕè¨ÐÅÍ´ªèͧµÒÍÍ¡ä»ä´éàªè¹¡Ñ¹   áµèà¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇáÅЪͺÁéǹµÑÇ   ¨Ö§·ÓãËéäÁèÊÒÁÒöÅÍ´ÍÍ¡ä»ä´é   ´Ñ§¹Ñé¹ã¹ÊÇÔ§¨ÐàËÅ×ÍàÈÉÇÑÊ´Ø·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË­è  àªè¹  ãºäÁé   ¢¹ä¡è  ÃÇÁ·Ñé§Ë¹Í¹á´§  ¡çãªé¡ÃЪ͹¼éÒ¢¹Ò´àÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§»ÃÐÁÒ³  20  ૹµÔàÁµÃ   ªé͹·Ñé§ËÁ´ä»ãÊèÀÒª¹ÐäÇéáÅéÇà¡çºàÈÉÇÑÊ´Ø·ÕèäÁèµéͧ¡ÒÃÍÍ¡   ·Óàªè¹¹Õéä»àÃ×èÍÂ樹·ÑèÇ·Ñ駺èÍ
   

                   ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒûÃѺÊÀÒ¾ºèÍ àÁ×èÍ·Ó¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ˹͹ᴧàÊÃç¨áÅéÇ   ÃкÒ¹éÓ㹺èÍ·Ôé§ãËéÅ´ÃдѺŧ»ÃÐÁÒ³  10  ૹµÔàÁµÃ   ¨Ò¡¹Ñé¹ËÇèÒ¹´éÇÂÁÙÅä¡èáËé§ÍÕ¡  200 - 300  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁáÅéÇàµÔÁ¹éÓãËéä´éÃдѺà´ÔÁ

                ¨Ò¡¹Ñ鹨ÐÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¢Ñé¹·Õè 3 áÅÐ 4  ÍÕ¡   â´ÂÊÒÁÒö·Óä´é»ÃÐÁÒ³  3  ¤ÃÑ駠  «Ö觨Ðä´é¼Å¼ÅԵ˹͹ᴧ»ÃÐÁÒ³  200  ¡ÃÑÁ / µÒÃÒ§àÁµÃ / ¤ÃÑ駠  ãªéàÇÅÒ·Ñé§ÊÔé¹»ÃÐÁÒ³  30  Çѹ   à¡çºà¡ÕèÂÇ˹͹ᴧä´é  3  ¤ÃÑé§

   

                   ¢Ñé¹·Õè 5 ¡ÒÃàµÃÕÂÁºèÍ ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÂé͹¡ÅѺ仢Ñé¹·Õè 1   â´Â¤ÇõҡºèÍäÇé¹Ò¹»ÃÐÁÒ³  10 - 15  Çѹ   áÅéÇ´Óà¹Ô¹¡ÒõèÍ仵ÒÁ¢Ñ鹵͹

                   4.5 ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ˹͹ᴧ   ¡ÃзÓä´é  5  ÇÔ¸Õ  ¤×Í

                   4.4.1 ¡ÒÃà¡çºÊ´   ¨Ðà¡çºËÃ×ÍàÅÕé§˹͹ᴧã¹ÀÒª¹Ð   àªè¹¡ÐÅÐÁѧ¢¹Ò´ãË­è   ãËéÍÒ¡ÒÈàªè¹à´ÕÂǡѺ¡ÒÃàÅÕ駻ÅÒ   áÅéÇãªéÍÒËÒü§·ÕèãªéÊÓËÃѺ͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ´Ø¡à»ç¹ÍÒËÒÃàÅÕé§˹͹ᴧ ¨ÐàÅÕé§˹͹ᴧäÇéä´éÍÂèÒ§´Õ ¶Ö§áÁé˹͹ᴧºÒ§Êèǹ¨ÐÅÍ¡¤ÃÒº ¡ÅÒÂà»ç¹ËÑÇâÁ觠  à¾×èͨÐÅÍ¡¤ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑé§áÅéÇ¡ÅÒÂà»ç¹µÑÇàµçÁÇÑ   Ë¹Í¹á´§·Õè¡ÅÒÂà»ç¹ËÑÇâÁè§ÊÒÁÒöªé͹ä»à»ç¹ÍÒËÒûÅÒä´é´Õ   à¾ÃÒÐã¹ÃÐÂзÕèà»ç¹ËÑÇâÁè§Ë¹Í¹á´§¨ÐªÍºÍÂÙè·Õè¼ÔǹéÓ   ·ÓãËéªé͹ä´é§èÒÂáÅлÅҪͺ¡Ô¹´éÇÂ

                   4.4.2 ¡ÒÃà¡çºáË駠  ãªé¼éÒ¢ÒǺҧªØº¹éÓãËéªØèÁáÅéÇËèÍ˹͹ᴧäÇé   ¨Ò¡¹Ñé¹àÍÒãÊèÀÒª¹Ðà¡çºäÇéã¹µÙéàÂç¹ËÃ×Ͷѧâ¿Á   ãËéÁÕÍسËÀÙÁÔ»ÃÐÁÒ³  10 - 15  ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ   ¨Ðà¡çºäÇéä´é   3 - 5  Çѹâ´Â·Õè˹͹ᴧÂѧÁÕªÕÇÔµÍÂÙè

                   4.4.3 ¡ÒÃà¡çºáªèá¢ç§  ¨Ðà¡çºË¹Í¹á´§â´Â¡ÒÃÃǺÃÇÁãÊè¶Ø§¾ÅÒʵԡËÃ×ÍãÊè¡Åèͧ¾ÅÒʵԡáÅéǹÓä»áªèá¢ç§   ÇÔ¸Õ¹Õé˹͹ᴧ¨ÐµÒÂËÁ´   áµèÂѧʴáÅÐÁդس¤èÒ·Ò§ÍÒËÒôÕÍÂÙè   àÁ×è͹Óä»àÅÕ駻ÅÒ¡çÂѧªÍº¡Ô¹àªè¹à´ÔÁ

                   4.4.4 ¡ÒÃáªèá¢ç§áºº¾ÔàÈÉ   à»ç¹¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ˹͹ᴧà¾×èÍ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡   â´Â¡ÒÃáªèá¢ç§´éÇÂä¹âµÃਹàËÅÇ   ÇÔ¸Õ¹Õé˹͹ᴧ¨Ð¿×é¹»ÃÐÁÒ³  40 %   áµè¨ÐäÁèá¢ç§áçà¾Õ§áµèÁÕ¡ÒÃà¤Å×è͹äËÇ·ÓãËé»ÅҪͺ¡Ô¹

                   4.4.5 ¡ÒÃͺáË駠 à»ç¹¡ÒÃà¡çºË¹Í¹á´§â´Â¡ÒÃͺáËé§áÅéǺÃèءÃлëͧÊØ­­Ò¡ÒÈ   à»ç¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¹ÔÂÁ·Óà»ç¹¡ÒäéÒ㹻Ѩ¨ØºÑ¹   Ë¹Í¹á´§·Õè¼èÒ¹¡ÒÃͺáËé§áÅéǹÕé»ÅÒÂѧªÍº¡Ô¹àªè¹¡Ñ¹
                                                     ÀÒ¾·Õè 3  ¡ÒÃÃǺÃÇÁ ¡ÒúÃèضا ¡ÒÃáªèá¢ç§áÅСÒùÓ˹͹ᴧä»àÅÕ駻ÅÒ

                   5 à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§áÅСÒÃãªéÍÒÃì·ÕàÁÕ  (  Artemia )

                   ÍÒÃì·ÕàÁÕ¨ѴÇèÒà»ç¹ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊӤѭ·ÕèÊØ´µè͸ØáԨ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÊѵÇì¹éÓ   â´Â੾ÒÐÁդسÊÁºÑµÔ·Õè¾ÔàÈÉ¡ÇèÒÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔª¹Ô´Í×è¹æ  ¤×Í  µÑÇÍè͹ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³  0.4 - 0.5  ÁÔÅÅÔàÁµÃ   àËÁÒÐÊÓËÃѺãªé͹غÒÅÅÙ¡ÊѵÇì¹éÓá·º·Ø¡ª¹Ô´   àÁ×èÍà¨ÃÔ­à»ç¹µÑÇàµçÁÇѨФè͹¢éÒ§ÁÕ¢¹Ò´ãË­èÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³  0.8 - 1.2  ૹµÔàÁµÃ   àËÁÒзÕè¨Ðãªéà»ç¹ÍÒËÒÃàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ä÷ÕèÊÁºÙóìà¾ÈáÅéÇÂѧÊÒÁÒöá¾Ãè¢ÂÒ¾ѹ¸Øì·Ñé§ã¹áººÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹µÑÇ   ¤×ÍãËéµÑÇÍè͹ÍÍ¡ÁÒàÅ   ËÃ×Íá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹ä¢è  â´Âä¢è·Õè»ÅèÍÂÍÍ¡ÁÒ¨ÐÁÕµÑÇÍè͹ÍÂÙèÀÒÂ㹿ͧÅР 1  µÑÇ   à»ç¹ä¢è·ÕèÊÒÁÒö¹ÓÁÒà¡çºÃÑ¡ÉÒäÇéä´éà»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹   àÁ×èÍã´·Õèµéͧ¡ÒõÑÇÍè͹¨Ö§¹ÓÁÒ´Óà¹Ô¹¡Òÿѡ   ¡ç¨Ðä´éµÑÇÍè͹µÒÁµéͧ¡ÒÃáÅÐÁÕ¤ÇÒÁá¹è¹Í¹   ·ÕèÊӤѭÍÕ¡»ÃСÒÃ˹Ö觠 ¤×Í  ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÂѧÊÒÁÒö´ÓçªÕÇÔµÍÂÙè㹤ÇÒÁà¤çÁÃдѺµèÒ§æ·Õè¡ÇéÒ§ÁÒ¡   ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµÃÇ´àÃçÇáÅÐäÁè¤èÍÂÁջѭËÒàÃ×èͧâä   ·ÓãËé´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ä´é§èÒ   »Ñ¨¨ØºÑ¹ä´éÁÕ¡ÒÃàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕ¡ѹºéÒ§áÅéÇã¹¹Òà¡Å×͵ÒÁ¨Ñ§ËÇѴᶺªÒ·ÐàÅ   «Öè§ÊèǹãË­è¨ÐàÅÕé§à¾×èÍ¡ÒÃÃǺÃÇÁÍÒÃì·ÕàÁÕµÑÇàµçÁÇÑ   ÊÓËÃѺ¨Ó˹èÒÂã¹ÊÀҾʴà¾×è͹Óä»à»ç¹ÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓµèÒ§æ   â´Â੾ÒÐÍÒËÒâͧ»ÅÒÊǧÒÁ                               

                   5.1 ¡ÒèѴÅӴѺ·Ò§Í¹Ø¡ÃÁÇÔ¸Ò¹  ÍÒÃì·ÕàÁÕÂà»ç¹ÊѵÇìäÁèÁÕ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¨Ó¾Ç¡¡Ø駪¹Ô´Ë¹Ö觠  ÁÕª×èÍÊÒÁÑ­ÇèÒ  Brine  Shrim   ËÃ×Í  Artemia  ¾º·ÑèÇâÅ¡·Ø¡·ÇÕ»ÃÇÁ  47  »ÃÐà·È   â´Â¾ºà©¾ÒÐáËÅ觹éÓà¤çÁËÃ×͹éÓà¤çÁ¨Ñ´¨Ó¹Ç¹  244  áË觠 áµè·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡áÅоͷÕè¨ÐÃǺÃÇÁÊè§ÍÍ¡¨Ó˹èÒ   ÁÕà¾Õ§äÁè¡ÕèáË觠  ·ÕèÊӤѭä´éá¡è  San Francisco Bay  áÅР Great  Salt  Lake   »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò   áÅзÕè Buahal  Bay   »ÃÐà·È¨Õ¹ 

          Ruppert  &  Barnes,  1974  ä´é¨Ñ´ÅӴѺ·Ò§Í¹Ø¡ÃÁÇÔ¸Ò¹¢Í§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂäÇé´Ñ§¹Õé

                           Phylum                             :  Arthropoda

                                Class                          :  Crustacea

                                    Sub-class               :  Branchiopoda

                                        Order                 :  Anostraca

                                             Family          :  Artemiidae

                                                  Genus      :  Artemia

                                                      Specie :  salina

                   5.2 ÅѡɳÐÀÒ¹͡

           

                                                               ÀÒ¾·Õè 4  áÊ´§ÅѡɳÐÀÒ¹͡¢Í§  Artemia

                    ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÁÕÅÓµÑÇẹàÃÕÂÇÂÒǤÅéÒÂãºäÁé   ÅÓµÑÇãÊá¡ÁªÁ¾Ù   äÁèÁÕà»Å×Í¡á¢ç§ËØéÁÅÓµÑÇ (Shelless)   áµèÁÕà¹×éÍàÂ×èͺҧæËØéÁäÇé   ÇèÒ¹éÓà¤Å×è͹·Õèã¹ÅѡɳÐ˧Ò·éͧ   ÅÓµÑÇáºè§ÍÍ¡à»ç¹  3  Êèǹ  ¤×Í

- ÊèǹËÑÇ (Head)   áºè§ÍÍ¡ä´éà»ç¹  6  »Åéͧ   ÁÕµÒà´ÕèÂÇáÅеÒÃÇÁ·ÕèÁÕ¡éÒ¹µÒ  1  ¤Ùè  áÅÐ˹Ǵ  2  ¤Ùè 

- Êèǹ͡ (Thorax)   áºè§ÍÍ¡à»ç¹  11  »Åéͧ   áµèÅлÅéͧÁÕÃÐÂÒ§¤ì»ÅéͧÅР 1  ¤Ùè   ·Ó˹éÒ·Õè·Ñé§ã¹¡ÒÃÇèÒ¹éÓ   ËÒÂ㨠  áÅЪèÇ¡ÃͧÍÒËÒÃà¢éÒ»Ò¡ 

- Êèǹ·éͧ (Abdomen)   áºè§ÍÍ¡à»ç¹  8  »Åéͧ   »Åéͧááà»ç¹·ÕèµÑ駢ͧÍÇÑÂÇÐà¾È   »Åéͧ·Õè  2 - 7  äÁèÁÕÃÐÂÒ§¤ì   áÅлÅéͧ·Õè  8  ÁÕá¾¹ËÒ§  1  ¤Ùè 

                   ¤ÇÒÁᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§à¾È   â´Â»¡µÔà¾È¼Ùé¨ÐÁÕ¢¹Ò´àÅç¡¡ÇèÒà¾ÈàÁÕ   áÅÐ˹Ǵ¤Ùè·Õè  2  ¢Í§à¾È¼Ùé¨ÐÁÕ¢¹Ò´ãË­è¤ÅéÒµТÍãªéà¡ÒÐà¾ÈàÁÕ   ·ÓãËé´ÙÇèÒÁÕÊèǹËÑÇ¢¹Ò´ãË­è   áÅÐà¾ÈàÁÕ¨ÐÁնاä¢è·Õè»Åéͧáá¢Í§Êèǹ·éͧ

                  5.3 ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸Øì   ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÊÒÁÒöá¾Ãè¢ÂÒ¾ѹ¸Øìä´é  2  Ẻ   ¤×Íã¹ÊÀÒÇл¡µÔ·Õè¤ÇÒÁà¤çÁµÑé§áµè  20 - 120  ppt   ¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸Øìâ´ÂÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹µÑÇ   µÑÇÍè͹¨Ð¿Ñ¡ÍÍ¡¨Ò¡ä¢è㹶اä¢è¢Í§µÑÇáÁèáÅéÇÇèÒ¹éÓÍÍ¡ÁÒ   ä÷Õè¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺ¹Õé¨ÐÊѧࡵä´éÇèÒä¢è·ÕèÍÂÙè㹶اä¢èÁÕÊÕ¢ÒÇ   àÁ×èÍÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁà»ÅÕè¹仠 àªè¹ ¤ÇÒÁà¤çÁÊÙ§¢Öé¹ÁÒ¡¡ÇèÒ  130  ppt  ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃá¾Ãè¾Ñ¹¸Ø쨹ÁÕ»ÃÔÁÒ³  µÑÇÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÂÙèÍÂèҧ˹Òá¹è¹   ËÃ×Í»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃŴŧ   ËÃ×ÍÍسËÀÙÁÔÅ´µèÓŧÁÒ¡   ËÃ×ͤسÊÁºÑµÔ¢Í§¹éÓäÁèàËÁÒÐÊÁ   ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÊèǹãË­è¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹ä¢è   â´Â¨Ð»ÅèÍÂä¢è·Õèá¡èáÅéÇÍÍ¡¨Ò¡¶Ø§ä¢è   ä¢è¨ÐÁÕà»Å×͡˹ÒáÅШÐäÁè¿Ñ¡µÑǨ¹¡ÇèÒÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ¨ÐàËÁÒÐÊÁ  ä÷Õè¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìẺ¹Õé¨ÐÊѧࡵä´éÇèÒä¢è·ÕèÍÂÙè㹶اä¢èÁÕÊÕ¹éÓµÒÅà¢éÁ 


                                                                         ÀÒ¾·Õè 5  áÊ´§Ç§ªÕÇÔµ¢Í§   Artemia

                   ¡ÒÃÃǺÃÇÁä¢è·Õè Great  Salt  Lake   »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò   à»ç¹·ÐàÅÊÒº·ÕèÁÕ¾×é¹·ÕèÁÒ¡¶Ö§  4,000  µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ   ¹éÓÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÍÂÙèÃÐËÇèÒ§  150 - 200   ppt   Ä´Ù¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇä¢èäèÐàÃÔèÁµÑé§áµèà´×͹¾ÄȨԡÒ¹  ¶Ö§  à´×͹Á¡ÃÒ¤Á   «Öè§ÍÒ¡ÒÈ˹ÒÇàÂç¹·ÓãËéÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹ä¢è   ºÃÔÉÑ·µèÒ§æ»ÃÐÁÒ³  10  ºÃÔÉÑ·  ·Õèä´éÃѺÊÑÁ»·Ò¹¨ÐÊè§à¤Ã×èͧºÔ¹ÍÍ¡ÊÓÃǨËÒ¡ÅØèÁä¢è¢Í§    ÍÒÃì·ÕàÁÕ  «Öè§ÁÑ¡¨ÐÅÍÂà»ç¹¡ÅØèÁæã¹·ÐàÅÊÒº¤ÇÒÁÂÒÇ¡ÅØèÁÅлÃÐÁÒ³  2 - 3  ¡ÔâÅàÁµÃ   àÁ×è;º¨Ð»Ñ¡·Ø蹨Ѻ¨Í§à»ç¹à¨éҢͧ   áÅéÇá¨é§ä»ÂѧàÃ×ÍãËé¹Ó·Øè¹ÅÍÂÅѡɳÐà´ÕÂǡѺ·Õèãªé¡Ñ¹¤ÃÒº¹éÓÁѹ   ¡Ñ¹àÍÒä¢èäÇéáÅéÇãªéà¤Ã×èͧ»ÑêÁ´Ù´ä¢èà¢éÒÁÒà¡çºã¹¶Ø§¡ÅÒ§ÅÓàÃ×Í   ÅéÒ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡ÍÍ¡´éǹéÓà¡Å×Íà¢éÁ¢é¹¡è͹à¡çºäÇéã¹ËéͧàÂç¹µèÓ¡ÇèÒ  0  ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ  »ÃÐÁÒ³  2  à´×͹   áÅéǹÓÁÒµÃǨÊͺÍѵÃÒ¡Òÿѡà¾×èͤѴà¡Ã´¤Ø³ÀÒ¾   ¨Ò¡¹Ñ鹨֧ºÃèءÃлëͧÊØ­­Ò¡ÒÈÊè§ä»¨Ó˹èÒ·ÑèÇâÅ¡

                   5.4 ÇÔ¸Õ¡Òÿѡä¢èÍÒÃì·ÕàÁÕ ¡ÒÃãªéÍÒÃì·ÕàÁÕÂ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ÁÑ¡ä´é¨Ò¡¡Òë×éÍä¢èä÷ÕèºÃèØÍÂÙè㹡ÃлëͧÊØ­­Ò¡ÒÈ   àÁ×è͵éͧ¡ÒõÑÇÍè͹¢Í§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂàÁ×èÍã´   ¡ç¹Óä¢èä÷Õè«×éÍäÇéÁÒ¿Ñ¡µÑÇ   «Ö觤Ç÷ӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé

                   - àµÃÕÂÁÀÒª¹Ð¿Ñ¡ä¢è   ÊèǹÁÒ¡¨ÐãªéÀÒª¹Ð·Ã§¡ÅÁ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡  ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø»ÃÐÁÒ³ 5 - 20 ÅԵà  Â¡àÇ鹿ÒÃìÁ¢¹Ò´ãË­è·Õè¨Óà»ç¹µéͧà¾ÒФÃÑé§ÅÐÁÒ¡æ   ¨Ðãªé¶Ñ§ä¿àºÍÃ좹Ҵ  100 - 200  ÅÔµÃ

                   - àµÃÕÂÁ¹éÓ   â´Âãªé¹éÓ·ÐàÅ»¡µÔ   ËÃ×͹éӨ״¼ÊÁ´éÇÂà¡Å×ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ  25  ppt (¤×Í ¹éÓ  1  ÅԵà ¨Ðãªéà¡Å×Í  25  ¡ÃÑÁ)
 
                   - ãÊèä¢èÍÒÃì·ÕàÁÕ·ÕèàµÃÕÂÁäÇé   ã¹»ÃÔÁÒ³»ÃÐÁÒ³  1  ªé͹ªÒ µè͹éÓ  5  ÅÔµÃ

                   - ãÊèÊÒÂÅÁ   à¾×èÍãËéÍÍ¡«Ôਹ   áÅзÓãËéà¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹¢Í§¹éÓã¹ÀÒª¹Ð   «Ö觨зÓãËéä¢èäÃäÁ赡µÐ¡Í¹   áµèÅÍÂËÁعàÇÕ¹ä»ÁÒã¹¹éÓµÅÍ´àÇÅÒ

                   - ãªéàÇÅÒ  24 - 36  ªÑèÇâÁ§   äèпѡµÑÇÍÍ¡¨Ò¡ä¢è   ¨ÐÊѧࡵä´éÇèÒ¹éÓã¹ÀÒª¹Ð·Õèãªé¿Ñ¡ä¢èÁÕÊÕÊéÁ   à¹×èͧ¨Ò¡µÑÇÍè͹¢Í§ÍÒÃì·ÕàÁÕ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡ä¢èãËÁèæ   µÑǨÐÁÕÊÕÊéÁà¢éÁ   àËÁÒзÕè¨Ð¹Óä»ãªé͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ

                   5.5 ¡ÒÃᡵÑÇÍè͹¢Í§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÍ¡¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è   µÑÇÍè͹¢Í§ä÷Õèä´é¨Ò¡¡ÒÿѡµÑǨÐÁÕà»Å×Í¡ä¢è»Ð»¹ÍÂÙè´éÇ   ¨Óà»ç¹µéͧᡵÑÇÍè͹ÍÍ¡¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è   à¾ÃÒÐÅÙ¡»ÅÒäÁèÊÒÁÒöÂèÍÂà»Å×Í¡ä¢èä´é   áÅзÕèÊӤѭ¤×Íà»Å×Í¡ä¢èÁÑ¡ÁÕẤ·ÕàÃÕÂÍÂÙèÁÒ¡   ¨Ð·ÓãËé»ÅÒµÔ´àª×éÍä´é§èÒ   ¨Ö§µéͧá¡à»Å×Í¡ä¢èÍÍ¡·Ô駠  â´Â·ÓµÒÁ¢Ñ鹵͹´Ñ§¹Õé

                   - ¡ÊÒÂÅÁÍÍ¡   à¾×èÍãËé¹éÓËÂØ´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹

                   - »ÅèÍ·Ôé§äÇé»ÃÐÁÒ³  15 - 20  ¹Ò·Õ   µÑÇÍè͹¢Í§äèÐÇèÒ¹éÓŧä»ÃÇÁ¡ÅØèÁÍÂÙèµÒÁ¡é¹ÀÒª¹Ð  Êèǹà»Å×Í¡ä¢è·ÕèäÿѡµÑÇÍÍ¡ä»áÅéǨÐÅÍÂÍÂÙè¼ÔǹéÓ   ÊÓËÃѺä¢è·ÕèäÁè¿Ñ¡µÑÇáÅеС͹µèÒ§æ¨Ðµ¡µÐ¡Í¹ÍÂÙè¡é¹ÀÒª¹Ð

- ãªéÊÒÂÂÒ§àÅç¡æËÃ×ÍÊÒÂÅÁ´Ù´
àÍÒµÑÇÍè͹ÍÒÃì·ÕàÁÕÂâ´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÅÑ¡¹éÓ·Õè¡é¹ÀÒª¹Ð   áÅéÇ¡ÃͧäÇé´éÇ¡ÃЪ͹¼éÒµÒ¶Õè

                   - ¹ÓµÑÇÍè͹ÍÒÃì·ÕàÁÕ·ÕèÍÂÙè㹡ÃЪ͹ä»á¡Çè§ÅéÒ§¹éӨ״  2 - 3  ¤ÃÑ駠  ¡è͹¹Óä»àÅÕé§ÅÙ¡»ÅÒ

                   5.6 à·¤¹Ô¤¡ÒÃᡵÑÇÍè͹ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÍ¡¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è  à¹×èͧ¨Ò¡ÁÑ¡à¡Ô´»Ñ­ËÒàÃ×èͧ¡ÒõԴàª×éÍà¾ÃÒÐá¡à»Å×Í¡ä¢èÍÍ¡äÁèËÁ´   ¨Ö§¨Óà»ç¹µéͧËÒÇÔ¸Õ·Õè¨Ðá¡à»Å×Í¡ä¢èãËé´ÕÂÔ觢Öé¹   «Ö觷Óä´é´Ñ§¹Õé

                   - àÁ×èÍ¡ÊÒÂÅÁÍÍ¡áÅéÇãËéµÐᤧÀÒª¹Ðä»·Ò§´éÒ¹·ÕèÁÕáʧà¢éÒÁÒ   à¾ÃÒеÑÇÍè͹ÍÒÃì·ÕàÁÕªͺÇèÒ¹éÓà¢éÒËÒáʧ   ¨Ð·ÓãËéäÃÇèÒ¹éÓŧä»ÃÇÁ¡Ñ¹ã¹ÊèǹÅÖ¡à¡×ͺËÁ´   ·ÓãËéÊдǡ㹡ÒôٴµÑÇäÃÍÍ¡ÁÒä´é§èÒ¢Öé¹

                   - àÁ×èÍ¡ÊÒÂÅÁÍÍ¡áÅéÇãªé¡ÃдÒÉ·Öºáʧ»Ô´ÃͺÀÒª¹Ð   àÇé¹à©¾Òзҧ´éÒ¹¡é¹ÀÒª¹ÐäÇé»ÃÐÁÒ³  3  ૹµÔàÁµÃ   ¨Ð·ÓãËéäÃÊèǹãË­èÇèÒ¹éÓŧä»ÃÇÁ·Õèªèͧáʧ·Õè¡é¹ÀÒª¹Ð   ·ÓãËéÃǺÃÇÁäÃä´é§èÒ¢Öé¹

                   

                                                        ÀÒ¾·Õè 6   áÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒÃᡵÑÇÍè͹ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÍ¡¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è

                    5.7 ¡ÒÃàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂãËéà»ç¹µÑÇàµçÁÇÑ  ¡ÒÃãªéÍÒÃì·ÕàÁÕµÑÇàµçÁÇÑÂà»ç¹ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¡ÓÅѧä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡   à¾ÃÒÐÍÒÃì·ÕàÁÕÂÁդس¤èÒ·Ò§âÀª¹Ò¡Òäè͹¢éÒ§ÊÙ§áÅлÅҪͺ¡Ô¹   ÍÕ¡·Ñ駻ÅÒÂѧÊÒÁÒöÂèÍÂä´é´ÕàËÅ×Í¡Ò¡¢Ñº¶èÒÂÍÍ¡ÁÒ¹éÍ   ´Ñ§¹Ñé¹ËÒ¡¼ÙéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁµéͧ¡ÒÃàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂäÇéàÅÕ駻ÅÒÊǧÒÁ´éǵ¹àͧ   ¡çÊÒÁÒö·Óä´éäÁèÂØè§ÂÒ¡ÁÒ¡¹Ñ¡   µÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé 

   

                    ¡ÒÃàµÃÕÂÁºèÍàÅÕ駠  ºèÍ·Õè¨ÐãªéàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÍÒ¨ãªé¡ÐÅÐÁѧ¾ÅÒʵԡ¢¹Ò´ãË­è   ËÃ×Íãªé¶Ñ§«ÕàÁ¹µì¡ÅÁ(¶Ñ§ÊéÇÁ)¡çä´é   «Ö觷Ñ駡ÐÅÐÁѧáÅжѧÊéÇÁ¨ÐÁÕÃÙ»·Ã§à»ç¹·Ã§¡Ãк͡   ¡ÒäӹdzËÒ»ÃÔÁҵùéÓ㹺èÍàÅÕ駹Õé¨ÐãªéÊÙµÃ

                    »ÃÔÁҵùéÓ        =      22/7 x r x r x  h

          àÁ×èÍ      r     =   ÃÑÈÁբͧ»Ò¡ºèÍ (¤ÃÖè§Ë¹Ö觢ͧàÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§)

                     h    =   ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§ÃдѺ¹éÓ·Õè¨ÐãÊè㹺èÍ

µÑÇÍÂèÒ§   ¨ÐàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂ㹶ѧ«ÕàÁ¹µì¡ÅÁ   «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§·Õè»Ò¡¶Ñ§(àÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§)à·èҡѺ  80  ૹµÔàÁµÃ   â´Â¨ÐãÊè¹éÓÃдѺÊÙ§  30  ૹµÔàÁµÃ

          \¶Ñ§«ÕàÁ¹µì¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø¹éÓ      =   22/7 X 40  X 40 X 30

                                                =   150,864                            ÅÙ¡ºÒÈ¡ìૹµÔàÁµÃ(«Õ«Õ)

          ¨Ò¡   »ÃÔÁҵà 1  ÅԵà       =   1,000                                 ÅÙ¡ºÒÈ¡ìૹµÔàÁµÃ(«Õ«Õ)

          \¶Ñ§«ÕàÁ¹µì¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø¹éÓ      =   150,864 /1,000                 ÅÔµÃ

                                                =   150.86                              ÅÔµÃ

          ¹Ñ蹤×Í  ¶Ñ§«ÕàÁ¹µì¨Ø¹éÓä´é»ÃÐÁÒ³     150    ÅÔµÃ

    *

      ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¹éÓà¤çÁ   àÁ×èÍáªè¶Ñ§«ÕàÁ¹µì¨¹ËÁ´Ä·¸Ôì»Ù¹áÅéÇ   ãÊè¹éӨ״áÅéÇàµÔÁà¡Å×ÍᡧËÃ×Íà¡Å×Í·ÐàÅ(ËÒ«×éÍä´é¨Ò¡ÃéÒ¹¢ÒÂÍÒËÒÃÊѵÇì)ãËé¹éÓÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁã¹ÃдѺ  60 - 80  ppt   «Öè§à»ç¹ÃдѺ¤ÇÒÁà¤çÁ·ÕèÍÒÃì·ÕàÁÕÂÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ´ÕáÅÐÁÕÍѵÃÒ¡ÒÃÃÍ´ÊÙ§

          ¨Ò¡µÑÇÍÂèÒ§¢éÒ§µé¹    ¶Ñ§«ÕàÁ¹µìÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø¹éÓ   150  ÅԵà  ¶éÒµéͧ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¹éÓãËéÁÕ¤ÇÒÁ  à¤çÁ  80  ppt   ¨ÐµéͧãÊèà¡Å×Íà·èÒã´

          ¡ÒäԴ  ¤ÇÒÁà¤çÁ  80  ppt  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  »ÃÔÁҵùéÓ  1  ÅԵà ¨ÐµéͧãÊèà¡Å×Í  80  ¡ÃÑÁ

          - ¶Ñ§«ÕàÁ¹µì´Ñ§¡ÅèÒǨеéͧàµÔÁà¡Å×Í    =   80 X 150              ¡ÃÑÁ

                                                             =   12,000                 ¡ÃÑÁ

          ¨Ò¡    »ÃÔÁÒ³à¡Å×Í  1  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ       =   1,000                   ¡ÃÑÁ

          \ ¶Ñ§«ÕàÁ¹µì´Ñ§¡ÅèÒǨеéͧàµÔÁà¡Å×Í    =    12,000 / 1,000     ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

                                                             =     12.0                   ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

                   ¹Ñ蹤×Í   àµÔÁà¡Å×Íŧ㹶ѧ«ÕàÁ¹µì¨Ó¹Ç¹  12  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   áÅéÇàµÔÁ¹éÓãËéä´éÃдѺ  30  ૹµÔàÁµÃ   ¡Ç¹¹éÓãËéà¡Å×ÍÅÐÅÒ¨¹ËÁ´   ¡ç¨Ðä´é¹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ  80  ppt  µÒÁµéͧ¡ÒÃ

   

                   ¡ÒÃàµÃÕÂÁÍÒËÒà  ¹éÓ·ÕèàµÃÕÂÁàÊÃç¨áÅéǹÑ鹨ÐäÁèÁÕÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔÍÂÙèàÅ   ¨ÐµéͧàµÃÕÂÁãËéÁÕÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔÊÓËÃѺà»ç¹ÍÒËÒâͧÍÒÃì·ÕàÁÕ   â´ÂãªéÍÒËÒü§(ÍÒËÒü§ÊÓËÃѺ͹غÒÅÅÙ¡»ÅÒ´Ø¡   ËÒ«×éÍä´é¨Ò¡ÃéÒ¹¢Ò»ÅÒÊǧÒÁ   ËÃ×ÍÃéÒ¹¢ÒÂÍÒËÒÃÊѵÇì) ãÊèŧä»ã¹¹éӨӹǹ  2  ªé͹âµêР  áÅéÇãÊèÊÒÂÅÁà¾×èÍ·ÓãËé¹éÓà¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹   à»ç¹¡ÒêèǼÊÁ¹éÓà¡Å×Í·ÕèàµÃÕÂÁãËéà»ç¹à¹×éÍà´ÕÂǡѹ   áÅЪèÇ¡ÃШÒÂÍÒËÒÃãËéÊÅÒµÑÇà¡Ô´ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔä´é´Õ   »ÅèÍ·Ôé§äÇé  3 - 4 Çѹ

        ËÁÒÂà˵ؠ  ºèÍàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕ¤ÇõÑé§ÍÂÙèÀÒ¹͡ÍÒ¤Òà  à¾×èÍãËéä´éÃѺáʧᴴºéÒ§¾Í¤Çà  ¨Ð·ÓãËéà¡Ô´á¾Å§µÍ¹¾×ªä´é´Õ«Öè§à»ç¹ÍÒËÒ÷ÕèÊӤѭ¢Í§äÃ

   


                   àµÔÁàª×éÍäà  ¶éÒÁÕä¢èÍÒÃì·ÕàÁÕ   ãËéãªéä¢èäûÃÐÁÒ³  1 / 4  ªé͹ªÒ   ¹Ó仿ѡã¹ÀÒª¹Ðãªé¹éÓ»ÃÐÁÒ³  5  ÅÔµÃáÅÐàµÃÕÂÁãËéÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ  25  ppt   ãªéàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³  30  ªÑèÇâÁ§  äèпѡµÑÇËÁ´   ¤ÇÃᡵÑÇÍè͹äÃÍÍ¡¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è ( ´ÙËÑÇ¢éÍ  5.5.5  áÅР 5.5.6 )   µÑÇÍè͹ä÷Õèä´é¹ÕéÍÂèÒ¾Ö觻ÅèÍÂŧºèÍàÅÕ駷ѹ·Õ   à¾ÃÒФÇÒÁà¤çÁ·Õèãªé¿Ñ¡ä¢è¡Ñº¤ÇÒÁà¤çÁ·ÕèºèÍàÅÕ駵èÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡   ¤ÇûÃѺ¤ÇÒÁà¤çÁ¡è͹   â´Âãªé¶Ñ§¾ÅÒʵԡ·ÕèãªéµÑ¡¹éÓâ´Â·ÑèÇæä»   «Ö觨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø»ÃÐÁÒ³  10 - 12  ÅԵà  ¹ÓµÑÇÍè͹ä÷Õèá¡ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡à»Å×Í¡ä¢è â´ÂãªéÊÒÂÂÒ§´Ù´ãËéä´é¹éÓÁÒ´éÇ»ÃÐÁÒ³ 2 ÅԵà ãÊèŧ㹶ѧ¾ÅÒʵԡ   áÅéǵѡ¹éÓ¨Ò¡ºèÍàÅÕ駷ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ  80  ppt àµÔÁŧ㹶ѧ¤ÃÑé§ÅР 1  ÅԵà  â´ÂàµÔÁªÑèÇâÁ§ÅФÃÑ駠  áÅÐãÊèÅÁãËé¹éÓà¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹¼ÊÁ¡Ñ¹   ·Óä»»ÃÐÁÒ³  8 - 10 ¤ÃÑ駠  ¹éÓ㹶ѧ¡ç¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁã¡Åéà¤Õ§¡Ñºã¹ºèÍàÅÕ駠  ¡çÊÒÁÒöà·Å§ºèÍàÅÕé§ä´é
   

                   ¶éÒäÁèÁÕä¢èÍÒÃì·ÕàÁÕ  ËÒ«×éÍÍÒÃì·ÕàÁÕµÑÇàµçÁÇÑ·ÕèÁÕ¢ÒÂÊÓËÃѺ¹Óä»ãªéàÅÕ駻ÅÒ   ¹ÓÁÒ»ÅèÍÂŧºèÍàÅÕ駠  ¡è͹»ÅèͨеéͧÁÕ¡ÒûÃѺ¤ÇÒÁà¤çÁ¹éÓàªè¹¡Ñ¹   à¾ÃÒÐä÷Õè¹ÓÁÒ¢Ò¨ж١»ÃѺÁÒÍÂÙè㹤ÇÒÁà¤çÁ»ÃÐÁÒ³  30  ppt
   

                   ¡ÒÃàµÔÁÍÒËÒà  ä÷Õè»ÅèÍÂàÅÕ駨еéͧÁÕ¡ÒÃãËéÍÒËÒà  â´ÂãªéÍÒËÒü§àªè¹à´ÔÁ   «Öè§ã¹ºèÍ«ÕàÁ¹µìµÒÁµÑÇÍÂèÒ§¤ÇÃãËéÍÒËÒÃÇѹÅлÃÐÁÒ³  1 / 2  ¶Ö§  1  ªé͹ªÒ   ¢Ö鹡Ѻ¢¹Ò´áÅлÃÔÁÒ³äà  ÍÒËÒü§·ÕèãËé¨Ðà»ç¹·Ñé§ÍÒËÒÃäÃâ´ÂµÃ§  áÅÐÊèǹ·ÕèàËÅ×ͨзÓãËéà¡Ô´ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔä´é   µéͧÃÐÇѧàÃ×èͧ¹éÓà¹èÒàÊÕ   ËÒ¡ÊѧࡵØàËç¹ÇèÒÍÒËÒÃàËÅ×ÍÁÒ¡áÅйéÓÁÕ¡ÅÔè¹àËÁç¹ÁÒ¡¤Çç´ãËéÍÒËÒûÃÐÁÒ³  3  Çѹ   áÅéÇàÃÔèÁãËéãËÁè·ÕÅйéÍÂ
   

                   ¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇäà  ¡Òêé͹äÃä»ãªé¹Ñé¹ËÒ¡»ÅèÍÂäÃâ´ÂãªéµÑÇÍè͹·Õè¿Ñ¡¨Ò¡ä¢è   ¨ÐãªéàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³  15 - 20  Çѹ äèÐàµÔºâµà»ç¹µÑÇàµçÁÇÑ   ¢Ö鹡Ѻ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁ˹Òá¹è¹áÅÐÍÒËÒà  ¨Ò¡¹Ñ鹨ÐÊÒÁÒö·Âͪé͹äÃä»à»ç¹ÍÒËÒûÅÒä´éàÃ×èÍÂæ   ä÷ÕèàËÅ×ͨÐá¾Ãè¾Ñ¹¸Øìà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹¢Öé¹ÁÒàͧ   Êèǹ¡ÒûÅèÍÂâ´ÂãªéäÃàµçÁÇÑ¡çàªè¹à´ÕÂǡѹ   ¨ÐãªéàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³  15 - 20  Çѹàªè¹¡Ñ¹  ä÷Õè»ÅèÍ¡ç¨Ðá¾Ãè¾Ñ¹¸ØìãËéäÃà¾ÔèÁ¢Ö鹨¹ÊÒÁÒöà¡çºà¡ÕèÂÇä´é

                   5.8 ¡ÒÃàµÃÕÂÁÍÒÃì·ÕàÁÕ¡è͹¹Óä»ãªéà»ç¹ÍÒËÒûÅÒ  ¡è͹¹ÓÍÒÃì·ÕàÁÕÂä»ãªéàÅÕ駻ÅҨеéͧ»ÃѺ¹éÓã¹µÑÇäÃãËéÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁŴŧ   à¹×èͧ¨Ò¡ÍÒÃì·ÕàÁÕ¶١àÅÕé§㹹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÊÙ§ÁÒ¡   ËÒ¡äÁè·ÓãËéµÑÇäè״ŧ»ÅÒ¨ÐäÁèªÍº¡Ô¹ËÃ×Í¡Ô¹ä´é¹éÍ   ¶éÒãªéÇÔ¸Õªé͹äÃÁÒáªèã¹¹éӨ״ʹԷ·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´   äèÐà¤Å×è͹äËǪéÒŧáÅéǨеÒÂÀÒÂã¹  20 - 30  ¹Ò·Õ   ¤ÇÒÁà¤çÁã¹µÑÇäÃÂѧŴŧäÁèÁÒ¡¹Ñ¡   ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁà¤çÁã¹µÑÇäÃŧ·Óä´éâ´Â¡ÒÃãªéÀÒª¹ÐàÅç¡æ   àªè¹¢Ñ¹ËÃ×Ͷѧ   µÑ¡¹éÓ¨Ò¡ºèÍàÅÕé§äÃÁÒ»ÃÐÁÒ³  1 / 10  ¢Í§ÀÒª¹Ð·Õè¨Ðãªé   áÅéÇàµÔÁ¹éӨ״ãËéà¡×ͺàµçÁ   ¤¹ãËéà¢éҡѹáÅéÇãÊèÊÒÂÅÁ   ¨Ðä´é¹éÓ¡ÃèÍ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁ»ÃÐÁÒ³  5 - 8   ppt   ¨Ò¡¹Ñ鹪é͹ä÷Õè¨ÐãËé»ÅÒ¡Ô¹ÁÒãÊèäÇé   «Ö觷Õè¤ÇÒÁà¤çÁÃдѺ¹ÕéäèÐÁÕªÕÇÔµÍÂÙèä´é   ¨ÐÁÕ¡ÒÃÇèÒ¹éÓä»ÁÒµÒÁ»¡µÔ   ªèÇÂãËé¤ÇÒÁà¤çÁã¹µÑÇŴŧä´é´Õ   ¤ÇûÅèÍÂàÅÕé§äÇé»ÃÐÁÒ³  2 - 3  ªÑèÇâÁ§¨Ö§¹Óä»àÅÕ駻ÅÒ   ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁà¤çÁã¹ÃдѺ·ÕèàµÃÕÂÁãËÁè¹ÕéäèÐÁÕªÕÇÔµÍÂÙèä´é  1 - 3  Çѹ   ´Ñ§¹Ñé¹ÍÒ¨»ÅèÍÂä÷Ôé§äÇé㹵͹àªéÒÊÓËÃѺãªéà»ç¹ÍÒËÒûÅÒ㹵͹àÂç¹   áÅÐáªèäÇé㹵͹àÂç¹ÊÓËÃѺãªéà»ç¹ÍÒËÒÃ㹵͹àªéÒ   ¡ç¨Ð·ÓãËé»ÅÒ¡Ô¹äÃä´é´ÕáÅлÅÍ´ÀÑÂ

                   5.9 ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂ㹺èÍ´Ô¹  »Ñ¨¨ØºÑ¹ÁÕ¿ÒÃìÁà¾ÒÐàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÍÂÙè»ÃÐÁÒ³ 20 ¿ÒÃìÁ  ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ   ªÅºØÃÕ   ÊÁØ·ÃÊҤà  ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ   áÅÐྪúØÃÕ   ÊÒÁÒö¼ÅÔµÍÒÃì·ÕàÁÕÂä´éÇѹÅР 400 - 1,000  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ   ¡ÒÃàÅÕé§ÍÒÃì·ÕàÁÕÂ㹺èÍ´Ô¹ÁÕ¡ÒèѴ¡Òôѧ¹Õé

   

                   ¡ÒÃàµÃÕÂÁºèÍ   ÁÑ¡ãªéºèÍ¢¹Ò´  1 - 6  äÃè  ÅÖ¡»ÃÐÁÒ³  1  àÁµÃ  â´ÂÁÑ¡¢Ø´ºèÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ仵ÒÁ·ÔÈ·Ò§ÅÁ

                   ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¹éÓ   ãªé¹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÍÂÙèÃÐËÇèÒ§  80 - 120  ppt   ´Ñ§¹Ñé¹µéͧÁÕá»Å§µÒ¡¹éÓ·ÐàÅàªè¹à´ÕÂǡѺ¡Ò÷ӹÒà¡Å×Í   à¾×èÍãËé¹éÓÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÊÙ§¢Öé¹µÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃáÅéǨ֧»ÅèÍÂà¢éÒºèÍàÅÕ駠  µÃǨÊͺ¤èÒ pH ãËéÁÕ¤èÒÍÂÙèÃÐËÇèÒ§  8.0 - 9.0
   

                   ¡ÒûÅèÍÂäÃŧºèÍ   ¶éÒ»ÅèÍÂäÃàµçÁÇÑ   ¨ÐãªéäûÃÐÁÒ³  6  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ / äÃè   áµè¶éÒãªéä¢èÁÒ¿Ñ¡à¾×èÍ»Åè͵ÑÇÍè͹   ¨Ðãªéä¢èäûÃÐÁÒ³  150 - 200  ¡ÃÑÁ / äÃè
   

                   ¡ÒÃãËéÍÒËÒà  ÁÕÇÔ¸Õ¡Ò÷Óä´é  2  Ẻ  ¤×Í   
                   ÇÔ¸Õáá   ãËéâ´ÂãÊèŧ㹺èÍàÅÕé§â´ÂµÃ§   ¨Ð¤èÍÂæ·ÂÍÂãÊè·ÕÅйéÍ   äèСԹÍÒËÒÃä»â´ÂµÃ§Êèǹ˹Ö觠 Êèǹ·ÕèàËÅ×ͨÐÊÅÒ·ÓãËéà¡Ô´ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔ   ÍÒËÒ÷Õèãªéä´éá¡èÁÙÅä¡è  »ÃÐÁÒ³  200  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ / äÃè / à´×͹   ÃèÇÁ¡Ñº¡Ò¡¼§ªÙÃÊ  »ÃÐÁÒ³  30 - 90  ÅԵà / äÃè / à´×͹   
                    ÍÕ¡ÇÔ¸Õ˹Ö觤×Í   ÁÕºèÍËÁÑ¡ÍÒËÒõèÒ§ËÒ¡   ¨ÐãÊèÍÒËÒÃŧºèÍËÁÑ¡ãËéà¹èÒà¡Ô´á¾Å§µÍ¹   áÅéǨ֧·ÂÍÂÊÙºä»Å§ºèÍàÅÕ駠  ¡ÒÃãËéÍÒËÒ÷Ñ駠 2  ÇÔ¸Õ   ¨ÐãËéÁÒ¡¹éÍÂáÅкèͤÃÑé§à¾Õ§㴠  ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÄ´Ù¡ÒÅ   áÅлÃÔÁÒ³ÍÒËÒ÷ÕèÁÕÍÂÙè㹺èÍ   â´ÂÊѧࡵ¨Ò¡Êբͧ¹éÓáÅФÇÒÁâ»Ãè§áʧ   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ鹨ÐÁÕ¡ÒÃãªéäÁé¤ÃÒ´ÍÒËÒ÷Õè¾×鹡鹺èÍãËé¿Ø駡ÃШÒ   ÍÂèÒ§¹éÍÂÊÑ»´ÒËìÅР 1 - 3  ¤ÃÑ駠  ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹Âѧ¹ÔÂÁ·Ó¤Í¡äÇéÁØÁºèÍÊÓËÃѺËÁÑ¡Ë­éÒáÅÐàÈɾת   à¾×èÍãËéà¡Ô´ÍÒËÒøÃÃÁªÒµÔÁÒ¡¢Öé¹
   

                   ¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂǼżÅÔµ  ËÅѧ¨Ò¡»ÅèÍÂàÅÕé§任ÃÐÁÒ³  15  Çѹ   ¡ç¨ÐÊÒÁÒöà¡çºà¡ÕèÂÇäÃÍ͡仨Ó˹èÒÂä´é   â´Â¨Ðä´é¼Å¼ÅÔµ»ÃÐÁÒ³  50 - 100 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ / äÃè / à´×͹   áÅÐã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ·Õè¼Ô´»¡µÔ  ¨ÐÊÒÁÒöÃǺÃÇÁä¢èäÃä´é »ÃÐÁÒ³ 5 - 10 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ / äÃè / à´×͹ (¹éÓ˹ѡà»Õ¡)

                   5.10 ¡ÒÃÅÓàÅÕ§ÍÒÃì·ÕàÁÕ   ÇÔ¸Õ¡ÒÃÅÓ ÅÕ§ÍÒÃì·Õ ÁÕ·Õè¹ÔÂÁ¡Ãзӡѹ  ¤×Í   ¡ÒÃÅÓ ÅÕ§ã¹ÊÀҾʴ   â´ÂºÃèضا¾ÅÒʵԡ  ¶Ø§ÅР 1  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  áÅéÇ µÔÁ¹éÓ  5  ÅԵà  ã¹¶Ø§¨ÐºÃèضا¹éÓá¢ç§ÍÂÙè  2  ¶Ø§   áÅéǨ֧ÍÑ´ÍÍ¡«Ô ¨¹ãÊè¶Ø§   ¨Ò¡¹Ñ鹹Ӷا仺ÃèØŧã¹Åѧâ¿Á«Öè§Ãͧ¾×é¹´éǹéÓá¢ç§ÍÕ¡  6  ¶Ø§   ¤ÇÒÁ Â繨зÓãËéäÃÊź   ªèÇÂÅ´¤ÇÒÁºÍºªéÓ   ·ÓãËéÅÓ ÅÕ§ä»ä´éä¡Åæ   ¹ÔÂÁãªé¡Ñº¡ÒÃÅÓ ÅÕ§ÃÐÂзҧä¡ÅËÃ×Í¡ÒÃÊè§ÍÍ¡   áµè¶éÒÅÓ ÅÕ§ÃÐÂÐã¡Åéæ¨ÐãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÑ´ÍÍ¡«Ô ¨¹ ¾Õ§ÍÂèÒ§ ´ÕÂÇ¡ç¾ÍáÅéÇ

ÍéÒ§ÍÔ§:  http://home.kku.ac.th/pracha/Food.htmRe: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: chongkong Date: 05/02/09, [08:20:07]
á¹è¹»Öé¡
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ áÅÐ+1ÊÓËÃѺº·¤ÇÒÁ¢ÂÒÂÊÁͧ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Becoolice Date: 05/02/09, [11:25:25]
ҧҡ: chongkong 05/02/09, [08:20:07]
á¹è¹»Öé¡
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ áÅÐ+1ÊÓËÃѺº·¤ÇÒÁ¢ÂÒÂÊÁͧ

¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÃѺ ¶éÒÁÕÍÐäùèÒʹ㨨ÐàÍÒÁÒãËéªÁÍÕ¡¤ÃѺ¼Á
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Idzy Date: 05/02/09, [11:41:47]
+1ãËé¤Ñºº·¤ÇÒÁàÂÕèÂÁ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: kom Date: 05/02/09, [11:55:27]
á¨èÁÁÒ¡ä»ËÒÁÒãËéÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ  Laugh01
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: firstyhun Date: 05/02/09, [12:35:18]
¾ÕèºÑ觺Ñê§ àÍÒ¤èÒá»ÐÁÒÍÕ¡ËéÒÃéÍ´Ô

ÎèÒæ


Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: tor_chakkrit Date: 05/02/09, [14:16:35]
ÂÒǨѧÍèФÃѺ
áµè¡ç¢Íº¤Ø³¢éÍÁÙÅ´Õæ¤ÃѺ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Tiger Date: 05/02/09, [20:44:40]
àÂÕèÂÁÁÒ¡ æ ¤ÃѺ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Becoolice Date: 06/02/09, [11:20:26]
ҧҡ: yhun1990 05/02/09, [12:35:18]
¾ÕèºÑ觺Ñê§ àÍÒ¤èÒá»ÐÁÒÍÕ¡ËéÒÃéÍ´Ô

ÎèÒæáËÁèæ ¡ÃмÁÁÔÍÒ¨ à´ÕëÂǾÕèºÑ§à¤éÒËÁÑè¹äÊéÅШÐ˹ÒÇ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: admin Date: 06/02/09, [12:46:28]
àÍéÒ ãËé¨ÃÔ§¹Ð

¨Ñ´Ë¹éÒãËÁè˹èÍ¡ç´Õ àÅÐ仹Դ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: keekie Date: 06/02/09, [13:06:23]
º·¤ÇÒÁ´ÕÁÒ¡æàŤÃѺ... à¨ë§ à¨ë§ à¨ë§
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Becoolice Date: 06/02/09, [13:35:16]
ҧҡ: ºÑ觺Ñê§ 06/02/09, [12:46:28]
àÍéÒ ãËé¨ÃÔ§¹Ð

¨Ñ´Ë¹éÒãËÁè˹èÍ¡ç´Õ àÅÐ仹Դ
¾ÕèºÑ§ã¨´Õ¨Ñ§ äÁèâË´àËÁ×͹·Õè¤Ô´äÇéµÍ¹áá áµèªÍºáººã¨´ÕÁÒ¡¡ÇèÒº·âË´ à´ÕëÂǨѴ˹éÒãËÁèãËéä©äÅ¡ÇèÒà´ÔÁ¤ÃѺ ¨Ñ´ãËéµÒÁ¤Ó¢Í  à¢ÔÅÅÅÅ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: Vintage Date: 07/02/09, [14:56:04]
ªÍº¨Ñ§  ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺº·¤ÇÒÁ´Õæ ¤ÃѺ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: terak Date: 07/02/09, [16:28:21]
¢Íº¤Ø§¤ÃѺ
Re: º·¤ÇÒÁ´Õæ ÍÒËÒûÅÒÊǧÒÁ¤ÃѺ By: sonk Date: 07/02/09, [17:39:45]
ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¤ÃѺ    ãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÃéÒ§§Ò¹ÊÃéÒ§ÃÒÂä´é