Aqua.c1ub.net Aquality
Pages: 12
Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: chaikitti Date: 25/01/09, [20:09:52]
¢ÍãËé·Ø¡·èÒ¹àΧæ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊÁËÇѧ à¨ÃÔ­ÃØè§àÃ×èͧ ã¹·Ø¡ÊÔ觷ÕèËÁÒÂäÇé  »Ôê§ææ àÂéÐ

«Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé   ¶Ù¡µéͧ¹Ð¤éÒ Smoking
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: jeep0690 Date: 25/01/09, [20:17:45]
¾ÕèªÒ ¤ÃѺ¢Í§  ÎÑè§à»Ò´éÇ    ÍêÒ§§§§§§§

«Ô¹à¨Õ ÍÂÙèÍÕè  «Ô¹¹Õé ÎÑèÇä«é    ÍÑè§à»Ò   ´éǹоÕè   ¨êǺºººº
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: akthefisher Date: 25/01/09, [21:11:16]
¢ÍãËéàΧæææ ¡Ñ¹·Ø¡¤¹¹êÐ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: bearnuc Date: 25/01/09, [21:31:38]
 Get an Idea Get an Idea Get an Idea Get an Idea ¤¹·Õèáµè§§Ò¹áÅéÇ á¨¡ÍÑè§à»Ò´èǹ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: aqua_pig Date: 25/01/09, [21:47:38]
äÁèä´éà»ç¹àª×éÍÊÒ¨չ áµè¢ÍãËé·Ø¡·èÒ¹àΧæ ÃÇÂÇѹÃǤ׹¤ÃѺ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: hooook Date: 26/01/09, [01:05:14]
àªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ¾ÕèªÒÂ

«Ô¹à¨ÕÂËÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé ¡ÔÁÂÔ¡(Aquality)áËÁáÁèäÅé ¾ÃéÍÁ¡ÑºÍÑè§à»ÒµÑèÇæä¡é ¹Ð¤ÃѺ¾Õè  à¢ÔÅÅÅÅ
»Õ¹Õé⺹ÑÊ´Õ «×éÍÍÑŵÑéÁᨡ¤¹ÅеÑÇà»ç¹áµêÐàÍÕÂä»àÃéÂÂÂÂÂÂ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: bearnuc Date: 26/01/09, [08:06:29]
Happy New Year... äËÇéµÍ¹µÕ3 6âÁ§ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹·Ó§Ò¹ äÁèä´é¹Í¹ áËÂÐ áËÂÐ áËÂÐ áËÂÐ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: kanate Date: 26/01/09, [08:18:18]
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¨Õ¹ ·Ø¡¤¹¤ÃѺ  Laugh01 Laugh01 Laugh01

ҧҡ: hooook 26/01/09, [01:05:14]
àªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ¾ÕèªÒÂ

«Ô¹à¨ÕÂËÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé ¡ÔÁÂÔ¡(Aquality)áËÁáÁèäÅé ¾ÃéÍÁ¡ÑºÍÑè§à»ÒµÑèÇæä¡é ¹Ð¤ÃѺ¾Õè  à¢ÔÅÅÅÅ
»Õ¹Õé⺹ÑÊ´Õ «×éÍÍÑŵÑéÁᨡ¤¹ÅеÑÇà»ç¹áµêÐàÍÕÂä»àÃéÂÂÂÂÂÂ
á»ÅÇèÒÍÐäùԠ §§
áÅéÇÍÑŵÑéÁ¨ÐàÍÒÁÒ·ÓäÁµÑÇàͧ ÁѹµéͧàÅÕé§à»ç¹½Ù§  Get an Idea Get an Idea Get an Idea

ҧҡ: áºÃì 26/01/09, [08:06:29]
Happy New Year... äËÇéµÍ¹µÕ3 6âÁ§ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹·Ó§Ò¹ äÁèä´é¹Í¹ áËÂÐ áËÂÐ áËÂÐ áËÂÐ
ÍéÒÇÇѹ¹Õé·Ó§Ò¹àËÃͤÃѺ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: hooook Date: 26/01/09, [08:43:00]
ҧҡ: [K]aNate~* 26/01/09, [08:18:18]
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè¨Õ¹ ·Ø¡¤¹¤ÃѺ  Laugh01 Laugh01 Laugh01
á»ÅÇèÒÍÐäùԠ §§
áÅéÇÍÑŵÑéÁ¨ÐàÍÒÁÒ·ÓäÁµÑÇàͧ ÁѹµéͧàÅÕé§à»ç¹½Ù§  Get an Idea Get an Idea Get an Idea
ÍéÒÇÇѹ¹Õé·Ó§Ò¹àËÃͤÃѺ
˹éÒ¨Õ¹«Ðà»ÅèÒ äÁèÃÙéÀÒÉÒ¨Õ¹§èÒÂæ -10 仫Р Dieeee
áÅéÇÇѹ¹ÕéäÁè·Ó§Ò¹àËÃÍ๵ ¾Õè¡ç·Ó¹Ð
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: kanate Date: 26/01/09, [09:10:59]
ҧҡ: hooook 26/01/09, [08:43:00]
˹éÒ¨Õ¹«Ðà»ÅèÒ äÁèÃÙéÀÒÉÒ¨Õ¹§èÒÂæ -10 仫Р Dieeee
áÅéÇÇѹ¹ÕéäÁè·Ó§Ò¹àËÃÍ๵ ¾Õè¡ç·Ó¹Ð
ÃÙéáµè ÍÑè§à»ÒµÑèÇæä¡é  ¡êÒ¡¡¡ ¡êÒ¡¡¡ ¡êÒ¡¡¡
áµèµÍ¹¹ÕéäÁèÍÂÒ¡ä´éÂÔ¹ à¾ÃÒеéͧàÊÕ - -

Çѹ¹Õéâç§Ò¹¼ÁäÁè·Ó§Ò¹¤ÃѺ à´ëǨÐä»äËÇé¾ÃзӺح
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: aqua_pig Date: 26/01/09, [09:46:09]
ҧҡ: [K]aNate~* 26/01/09, [09:10:59]
ÃÙéáµè ÍÑè§à»ÒµÑèÇæä¡é  ¡êÒ¡¡¡ ¡êÒ¡¡¡ ¡êÒ¡¡¡
áµèµÍ¹¹ÕéäÁèÍÂÒ¡ä´éÂÔ¹ à¾ÃÒеéͧàÊÕ - -

Çѹ¹Õéâç§Ò¹¼ÁäÁè·Ó§Ò¹¤ÃѺ à´ëǨÐä»äËÇé¾ÃзӺح

ʺÒÂ¹Ô ä´éËÂØ´´éÇ ¾ÕèªÒ¡ç¹èÒ¨ÐËÂØ´¹Ð
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: pakorn Date: 26/01/09, [10:14:53]
ҧҡ: chaikitti 25/01/09, [20:09:52]
¢ÍãËé·Ø¡·èÒ¹àΧæ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊÁËÇѧ à¨ÃÔ­ÃØè§àÃ×èͧ ã¹·Ø¡ÊÔ觷ÕèËÁÒÂäÇé  »Ôê§ææ àÂéÐ

«Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé   ¶Ù¡µéͧ¹Ð¤éÒ Smoking

ÎÑè§à»Ò  ÎÑè§à»Ò  ÎÑè§à»Ò  ÎÑè§à»Ò  Laugh01 Laugh01

Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: winpa Date: 26/01/09, [10:51:30]
¼Á¡çäÁèÃÙé Surrender

àÁ×èͤ׹ÃÍäËÇé¶Ö§µÕ2 ÍÕ¡1ªÁ. àÅÂ仧պ »ÃÒ¡®ÇèÒµ×è¹ÍÕ¡·Õ7âÁ§àÅ áËÂÐÍ´äËÇéàÅÂàÃÒ
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: pakorn Date: 26/01/09, [10:57:01]
ҧҡ: ~wInP@~ 26/01/09, [10:51:30]
¼Á¡çäÁèÃÙé Surrender

àÁ×èͤ׹ÃÍäËÇé¶Ö§µÕ2 ÍÕ¡1ªÁ. àÅÂ仧պ »ÃÒ¡®ÇèÒµ×è¹ÍÕ¡·Õ7âÁ§àÅ áËÂÐÍ´äËÇéàÅÂàÃÒ

§Ñ鹤׹¹ÕéÃÍäËÇéãËÁèµÍ¹µÕ 2¹Ð ÇÔ¹»éÒ ¨êǺºººº
Re: Gong Xi Fa Cai = «Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕè «Ô¹¹ÕéÎÇ´äªé By: kjokjo Date: 26/01/09, [13:22:10]
ตรุษจีนปีวัวแห่งนักษัตร
ต้องขจัดจิตหมองให้หรรษา
อดทนนิดปลายปีเปรมอุรา
พอปีหน้าฟ้าใสถึงจะดี
ขออวยพรให้สุขสนุกสนาน
เกษมสราญหัวเราะร่าและสุขขี
เงินทองทรัพย์สินล้วนมากมี
อุบัตภัยไม่มีทุกคนไป