Aqua.c1ub.net «×éÍ-¢ÒÂÍØ»¡Ã³ìµÙé·ÐàÅ
Pages: 1
¢ÒÂâ¤ÃÁä¿ MH. 150W. 20000K. By: JAKY CHANG Date: 02/01/13, [10:33:50]
¢ÒÂâ¤ÃÁä¿MH 150W.Á×ÍÊͧ ᡺ÑÅÅÒÊãËéàÃÕºÃéÍÂãªé§Ò¹ä´é»¡µÔ ¢Í§ÍÂÙèàªÕ§ãËÁè¢Ò 1500 ºÒ·ÃÇÁÊè§EMS. ,ÊÂÒÁà¿ÃÔÊ , ¹¤ÃªÑ , ¹ÔèÁ«Õèàʧ (¨Ñ¡) 08-7103-9250